Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Steun voor 'zwakke' groepen en stimulering van 'goed' gedrag

Ouders met jonge kinderen, alleenstaande ouders en ouderen hebben allemaal recht op diverse kortingen. 62-plussers die doorwerken krijgen een bonus. Scholing wordt beloond.

Duvekot, Eliane

Ouders met kinderen krijgen diverse kortingen. De alleenstaande belastingplichtige ouder heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als hij in 2010 meer dan zes maanden geen partner heeft, een huishouding voert met een kind dat hij onderhoudt en het kind onder de 27 jaar is. De ouderkorting bedraagt 945 euro.

Ook is het mogelijk een aanvullende alleenstaande-ouderkorting te krijgen. Het kind moet in dat geval nog geen 16 jaar zijn. De hoogte van deze korting bedraagt 4,3 procent van de inkomsten uit arbeid waarmee maximaal 1.513 euro wordt verdiend.

Ook bestaat de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die geldt voor alleenstaande ouders die voor kinderen onder 12 jaar zorgen en voor de minst verdienende partners. Het basisbedrag van deze heffingskorting is 775 euro als met werken een inkomen van ten minste 4.706 euro wordt verdiend of als er recht is op zelfstandigenaftrek. Voor elke euro die meer wordt verdiend dan 4.706 loopt de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 3,8 procent op tot maximaal 1.859 euro. Dit bedrag wordt bereikt bij een inkomen uit werk van 33.232 euro per jaar.

Ouders die gebruik maken van het wettelijk recht op ouderschapsverlof kunnen ook een korting op de belasting krijgen. Voor 2010 bedraagt de korting 4,07 euro per verlofuur. De korting kan niet meer bedragen dan de terugval in het belastbare loon in 2010 ten opzichte van het loon een jaar eerder.

Ouderen van 65 jaar of ouder hebben recht op een ouderenkorting als hun verzamelinkomen niet meer dan 34.934 euro bedraagt. De ouderenkorting komt neer op 684 euro.

De ouderenkorting voor alleenstaanden bedraagt 418 euro als hij een AOW-uitkering voor alleenstaanden krijgt.

De doorwerkbonus moet ouderen stimuleren vanaf 62 jaar door te blijven werken. Deze bonus wordt als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting toegekend. De bonus kan oplopen van 2.340 euro (62 jaar) tot 4.679 euro met 64 jaar. De bonus loopt ook door na het behalen van de 65-jarige leeftijd.

Bij de regeling voor specifieke zorgkosten komen de volgende posten voor aftrek in aanmerking, mits deze voortkomen uit ziekte of invaliditeit: genees- en heelkundige hulp (met uitzondering van ooglaserbehandelingen), vervoer, medicijnen op voorschrift van arts, extra gezinshulp, dieetkosten, extra kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek (19 cent per kilometer) en overige hulpmiddelen. Het drempelinkomen mag niet meer bedragen dan 32.738 euro.

Aftrek van levensonderhoud voor kinderen is mogelijk als ze jongeren dan 30 jaar zijn, er geen recht is op kinderbijslag en geen recht op studiefinanciering. Voor kinderen jonger dan 6 jaar kan 295 euro per kwartaal worden afgetrokken, voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 355 per kwartaal, voor kinderen tussen 12 jaar en 18 jaar 415 euro en indien het kind ouder is dan 18 jaar 355 euro per kwartaal.

Uitgaven voor scholing (studie of andere opleiding) kunnen deels ook worden afgetrokken van de belastingen. Voor de aftrek van deze uitgaven geldt een drempel van 500 euro en een maximum van 15.000 euro.

Alle gepensioneerden met een onvolledig AOW-pensioen, die een inkomen beneden het sociaal minimum hebben, krijgen vanaf 1 januari hun AOW en de aanvulling in de vorm van een bijstandsuitkering uitbetaald (WWVB65+) van de Sociale Verzekeringsbank.

Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan dit jaar omhoog, omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Dat stijgt van 1.398,60 euro naar 1.407,60 bruto per maand.

AOW’ers zien hun netto-uitkering met tussen de 2 en 5 euro per maand stijgen. De netto uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat met bijna 5 euro omhoog naar 946,21 per maand. Echtparen van wie beide partners 65 of ouder zijn krijgen er 3 euro per maand bij en komen uit op 1.235,92. Dat is exclusief de vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW (34,26 euro per maand).

De bijstandsuitkering gaat dit jaar omhoog als gevolg van de stijging van het minimumloon. De uitkering voor alleenstaanden bedraagt 649,52 euro, dat is 1,98 euro hoger dan vorig jaar. De uitkering voor gehuwden of samenwonenden bedraagt 1.299,04 euro per maand (+ 3,97 euro), inclusief vakantiegeld.

De jonggehandicaptenkorting van 691 euro geldt voor de belastingplichtige die in 2010 recht heeft op een uitkering op grond van de wet Wajong (wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), tenzij voor hem de ouderenkorting geldt.

De korting op levensloopverlof geldt voor belastingplichtigen die hun levenslooptegoed regulier opnemen. De korting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed.