Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Ondernemers en zzp'ers zijn beter af

Ondernemers en zzp’ers krijgen (tijdelijk) extra aftrekposten. Bedrijven die zaken doen in Europa krijgen met minder bureaucratische rompslomp te maken.

Bedrijven kunnen investeringen die in 2010 plaatsvinden in 2 jaar afschrijven; dus maximaal 50 procent in 2010 en 50 procent in 2011. De afschrijving geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd zoals gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, software, bromfietsen en personenauto’s.

Taxi’s en zeer zuinige personenwagens mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Een auto geldt als zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer bij dieselmotoren of niet meer dan 110 bij andere personenauto’s.

In de vennootschapsbelasting is tijdelijk de verrekening van verliezen verruimd. De bestaande mogelijkheid tot terugwenteling van verliezen van één jaar kan worden verlengd tot drie jaar. In ruil hiervoor wordt dan de huidige voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar.

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen kunnen naast de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken. Zo is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, die vooral gericht is op het midden- en kleinbedrijf, fors uitgebreid.

Zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische wagens, komen met ingang van dit jaar ook in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Ondernemers die investeringen willen plegen in bedrijfsmiddelen die een zuiniger gebruik van energie beogen kunnen een energie-investeringsaftrek krijgen. Deze aftrek bedraagt 44 procent bij investeringen in het kalenderjaar van meer dan 2.200 euro. De investeringen mogen hooguit 115 miljoen euro bedragen.

De energie-investeringsaftrek voor energiebesparing van huurwoningen wordt eveneens verruimd. Het gaat hierbij om bedrijfsmatige verhuurders in bestaande huurwoningen die significante ‘duurzaamheidverbeteringen’ willen zien te bereiken.

De zzp’er (zelfstandige zonder personeel) met een tuktuk, motor- of fietstaxi kan zijn klanten een voordeliger tarief aanbieden. Ze hoeven voortaan geen 19 procent maar slechts 6 procent btw te vragen. Vervoer via deze middelen wordt daarmee gelijkgesteld met het vervoer per gewone taxi.

De btw op enkele educatieve producten wordt eveneens verlaagd. Het tarief op (luister)boeken en digitale educatieve informatie op fysieke dragers gaat omlaag van 19 naar 6 procent. Tot dusver was het verlaagde tarief enkel van toepassing gedrukte informatie. E-books en andere educatieve producten die worden gedownload vallen niet onder dit verlaagde tarief, omdat de Europese btw-richtlijn dit niet mogelijk maakt.

De ondernemer die voldoet aan het urencriterium kan zelfstandigenaftrek krijgen. Startende ondernemers, die in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren nog geen ondernemer waren en die niet meer dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruik hebben gemaakt, krijgen een verhoging van de aftrek met 2.110 euro (startersaftrek).

Dit jaar kan de zelfstandigenaftrek voor niet-starters niet meer worden verrekend met ander inkomen in box 1, zoals loon of een vutuitkering.

Starters kunnen de zelfstandigenaftrek, inclusief startersaftrek, drie jaar lang nog wel met ander inkomen in box 1 verrekenen.

De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die in 2010 ten minste 500 uur besteedt aan werk dat als speur- en ontwikkelingswerk is aangemerkt (S&O-verklaring), kan 12.031 euro aftrekken. Als de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren nog geen ondernemer was en niet meer dan tweemaal de aftrek heeft toegepast, kan de speuraftrek worden verhoogd met 6.017 euro.

De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner zonder vergoeding arbeid in de onderneming verricht, kan meewerkaftrek krijgen. De onderneming moet wel winst maken. Voor de partner die tussen 525 en 875 uur meewerkt kan 1,25 procent van de winst worden afgetrokken; bij 1.750 uren 4 procent.

Iemand die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderneming wil beginnen kan een startersaftrek krijgen. Hij moet ten minste 800 uur in zijn zaak werken. De aftrek bedraagt 12.000 euro in het eerste jaar, 8.000 in het tweede en 4.000 in het derde jaar. De aftrek kan echter niet hoger zijn dan de genoten winst.

Voor het MKB wordt de winstvrijstelling verhoogd van 10,5 naar 12 procent.

Een ondernemer die diensten verleent aan ondernemers in andere EU-landen hoeft in veel gevallen geen aangifte meer te doen van omzetbelasting in die landen. Ook wordt het terugvragen van btw uit een ander EU-land eenvoudiger.