Stadsbewoners oordelen positiever over hun wijk

De leefomgeving in de Nederlandse steden is in het afgelopen decennium sterk verbeterd. Het aantal stadsbewoners dat de eigen buurt als ‘(zeer) negatief’ ervaart, is met bijna 60 procent gedaald: van een half miljoen tot 210.000. Dat is 1,3 procent van de Nederlandse bevolking. Als ook de waardering ‘matig’ wordt meegeteld, gaat het om 5,6 procent van de bevolking.

Vooruitgang in leefbaarheid manifesteerde zich in vrijwel alle stadswijken, zo blijkt uit een onderzoek naar de leefomgeving in 25 Nederlandse steden dat vandaag in NRC Weekblad verschijnt.

De analyse is gemaakt met behulp van de ‘leefbaarometer’, die is ontwikkeld door twee onafhankelijke onderzoeksbureaus. Huizenprijzen en representatief opinieonderzoek onder buurtbewoners zijn hierbij gekoppeld aan statistiek over de aanwezigheid van voorzieningen als winkels en scholen, openbaar groen, misdaadcijfers, enzovoort.

De grootste vooruitgang is geboekt in de binnensteden en negentiende-eeuwse wijken (de oorspronkelijke stadsvernieuwingsgebieden). Een negatieve ontwikkeling tekent zich af in de nieuwbouwwijken uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw: steden drukken hun problemen naar de randen, Rotterdam is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Stedenatlas: NRC Weekblad, pagina 16

    • Tijs van den Boomen