CBS: aantal werklozen groeit verder

De werkloosheid loopt gestaag op. De afgelopen maand kwamen er 9.000 werklozen bij. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepresenteerd.

Vergeleken met een jaar geleden zijn er 121.000 werklozen meer. In totaal zijn nu 412.000 mensen officieel werkloos, ofwel 5,2 procent van de beroepsbevolking. Volgens het CBS kwamen er het laatste half jaar gemiddeld 10.000 werklozen per maand bij. De werkloosheid onder mannen is even groot als onder vrouwen.

Een opvallend onderscheid valt alleen te maken tussen de groepen oudere en jongere werklozen. Onder jongeren tot 25 jaar is de groei het grootst, op de voet gevolgd door de groep werklozen tussen de 25 en 35.

De werkloosheid groeit lang niet zo hard als aan het begin van de crisis werd gevreesd. Het Centraal Planbureau (CPB) hield in eerdere prognoses rekening met een verdubbeling: in 2010 zou maar liefst 8,75 procent van de beroepsbevolking werkloos zijn. In de somberste scenario's werd zelfs gesproken over een stijging naar 9,5 procent, ofwel 800.000 werklozen.

Op die voorspellingen kwam het CPB afgelopen dinsdag terug. Volgens de jongste ramingen stijgt het aantal werklozen volgend jaar naar gemiddeld 510.000, ofwel 6,5 procent van de beroepsbevolking.

Dat is nog steeds laag vergeleken met de rest van de wereld. Alleen al in Europa is het werkloosheidpercentage de afgelopen maanden opgelopen naar gemiddeld 10 procent, met Spanje als uitschieter. Daar is een op de vijf leden van de beroepsbevolking werkloos.

Een verklaring voor de veel lagere werkloosheidcijfers in Nederland zoekt het CPB onder andere in de grote groep zelfstandigen zonder personeel. Zij vormen een flexibele schil voor bedrijven en vangen de eerste klappen op, net zoals dat aan het begin van de recessie gebeurde met uitzendkrachten. Groot verschil met die groep is echter dat de zelfstandigen buiten de werkloosheidstatistieken vallen, omdat ze vaak wel minder inkomen hebben, maar niet op zoek zijn naar een baan.

Het CBS wijst daarnaast op andere factoren die de werkloosheidcijfers dempen, zoals het grote aantal mensen in deeltijd-WW en de naar schatting 30.000 jongeren die zich na hun opleiding niet hebben gemeld op de arbeidsmarkt, maar uit voorzorg voor een vervolgstudie kozen.