Het UBlad is wél onafhankelijk...

Collega-hoofdredacteur Frank Provoost van Leids Universitair Weekblad Mare ziet zich in zijn betoog (nrc.next, 3 december) ongetwijfeld gesterkt door de succesvolle actie die zijn blad enkele jaren geleden voerde voor behoud van blad en onafhankelijkheid. Zijn suggestie als zou het momenteel in Utrecht rondom het Ublad om eenzelfde soort kwestie gaan, wil ik echter krachtig van de hand wijzen.

De journalistieke onafhankelijkheid staat namelijk helemaal niet ter discussie. Er blijft een hoofdredacteur bestaan die een redactie aanstuurt, die achteraf verantwoording aflegt aan een redactieraad en die werkt volgens de richtlijnen van een redactiestatuut. In dat traject komt een hoofd communicatie of een bestuurslid helemaal niet voor.

„Het is beschamend dat uitgerekend aan een academie ‘het vrije woord’ moet worden verdedigd”, schrijft Provoost. Daarin heeft hij zonder meer gelijk. Maar in Utrecht is dit momenteel niet aan de hand. De gedachte dat onafhankelijkheid alleen op papier gestalte zou kunnen krijgen, is niet echt meer van deze tijd. Dát is wat in Utrecht aan de hand is: het papier wordt afgeschaft, niet de inhoud.

Het besluit een 2.0 versie van het Ublad te gaan maken is in belangrijke mate ingegeven door het feit dat de belangstelling voor het papieren blad de laatste jaren sterk afnam. Met een universitaire gemeenschap van 42.000 mensen is een oplage van 14.000 mager te noemen. Dat heeft niet zozeer met de kwaliteit van het blad te maken, als wel met het feit dat de keiharde ‘need to know’-informatie die vroeger studenten massaal dwong om het blad te lezen, volledig uit de huidige universiteitsbladen is verdwenen. Facultaire sites en nieuwsbrieven hebben die functie overgenomen.

Om te voorkomen dat we al die lezers kwijtraken, is het noodzakelijk om naar nieuwe wegen te zoeken om de functies die het Ublad vanouds heeft – vrijelijk kunnen informeren, binden en een onafhankelijk podium voor debat bieden –, tóch te kunnen behouden. Een 2.0 versie zal in die behoefte voorzien, is mijn voorspelling.

Armand Heijnen

Hoofdredacteur Utrechts Universiteitsblad

    • Armand Heijnen Hoofd Utrechts Universiteitsblad