Meer les in taal en rekenen op pabo's

Pabo-studenten krijgen met ingang van volgend collegejaar aanmerkelijk meer les in taal en rekenen. Het aantal uren les in de kernvakken taal en wiskunde-rekenen gaat naar vijf per week per vak in het eerste jaar. Nu is dat aantal op sommige pabo’s minder dan één uur per week.

De nieuwe eisen staan in de zogeheten Kennisbasis die vandaag is gepresenteerd door de HBO-raad. Aanleiding voor het vastleggen van de basis is de aanhoudende kritiek op de lerarenopleidingen, aldus de HBO-raad. Het kennisniveau van pabo-studenten moet omhoog, zodat zij basisschoolleerlingen taal- en rekenonderwijs van hoger niveau kunnen geven.

De studenten worden op die kennis getoetst, zowel na de propedeuse als na de hele opleiding. Het is de bedoeling dat de bestaande instaptoetsen voor pabo-studenten komen te vervallen, ook al door de verscherpte exameneisen op middelbare scholen vanaf 2014. Die moeten het kennisniveau van havisten en vwo’ers opkrikken.

Tien uur reken- en taalles zorgt voor een „aanzienlijke toename” van de studielast voor pabo-studenten, zegt de HBO-raad. Daarom zal het curriculum op de pabo moeten worden aangepast. „Dat is onvermijdelijk”, zegt Judith Kivits, beleidsadviseur lerarenopleidingen bij de HBO-raad.

Eén mogelijkheid daartoe is het verlengen van de pabo-opleiding, omdat vier jaar dan niet genoeg is. Een andere optie is het schrappen van andere vakken. Of, zoals staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) al eerder opperde, een specialisatie van onder- en bovenbouw op de pabo.

In totaal bieden 26 hogescholen 50 pabo-opleidingen aan. Gezamenlijk hebben zij zo’n 29.000 studenten.

De Kennisbasis is opgesteld door deskundigen binnen en buiten lerarenopleidingen. Hierin is vastgelegd wat een aanstaande leraar moet kennen en kunnen.

Ook voor de opleidingen tot tweedegraadsleraar (bevoegd voor het vmbo en de onderste drie klassen van havo en vwo) zijn nieuwe eisen vastgesteld, zonder wijzigingen in het curriculum.

Leraren: pagina 3