Passend onderwijs kan alleen met steun voor leraar

Jeanet Meijs heeft een doorslaggevend argument tegen zorgleerlingen in het reguliere onderwijs. Ze wijst erop dat de leerkrachten deze leerlingen er niet bij kunnen hebben, want ze zijn al zwaar overbelast. Een serieus argument, want zorgleerlingen hebben allemaal veel aandacht en toewijding nodig van hun leraren. Dat geldt trouwens ook voor risicoleerlingen, pestkoppen en gepeste kinderen, achterstandsleerlingen, leerlingen uit ‘andere’ culturen, etc. Zonder goede voorbereiding en effectieve ondersteuning zullen de leraren er niet in slagen om hun zorgleerlingen de nuttige kennis bij te brengen die zij nodig hebben in onze samenleving. Het is wat anders om, zoals Meijs wil, de kinderen met een vlekje buiten het reguliere onderwijs te plaatsen. Internationaal onderzoek bevestigt dat voor 80 procent of meer van de zorgleerlingen ‘regulier onderwijs’ kan en dat het beter is dan ‘speciaal onderwijs’. Ze leren er meer en hebben ‘gewone’ kansen in het voortgezet onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving, net als de ‘normale’ leerlingen. Voorwaarde is wel weer: goede voorbereiding en ondersteuning van de leerkrachten, de kinderen en de scholen – tot persoonlijke assistenten in de klas aan toe. Het bewijs wordt met name geleverd in Canada, Italië en Schotland. Ertegenover staat het ook bewezen beperkte perspectief van leerlingen in het speciaal onderwijs in ons land. Hun perspectief is op korte termijn prima, omdat er op de speciale scholen met grote toewijding gewerkt wordt met de daarheen gestuurde leerlingen. Op langere termijn is het perspectief wel dat van de levenslange handicap, de Wajong en de Wet op de sociale werkvoorziening (als daar al werk is). Dat is geen lonkend perspectief, althans niet voor de meeste zorgkinderen. Het passende onderwijs dat staatssecretaris Dijksma heeft voorgesteld, kan de zorgleerlingen in de gewone klassen Beter Onderwijs bieden. Het is te hopen dat er daarbij voldoende gedaan gaat worden aan de ondersteuning van de leerkrachten, want anders loopt de hele exercitie dood.

Dr. George Muskens

Lepelstraat, sloot onlangs een Europese evaluatie af over zorgleerlingen en risicoleerlingen in de klas

    • Dr. George Muskens Lepelstraat