SCP ziet armoede vooral bij ouderen afnemen

De leefsituatie van de Nederlanders is de afgelopen tien jaar verbeterd. Het inkomen per hoofd van de bevolking steeg met gemiddeld 1,2 procent per jaar. Er zijn meer rijken en minder armen in het land. Ondanks de financiële crisis is driekwart van mening dat Nederland een welvarend land is. Nederland stond vorig jaar onderaan de zogenoemde Europese misère-index.

Dat zijn enkele opvallende conclusies uit het rapport De Sociale Staat van Nederland 2009 dat het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) vandaag in Den Haag heeft gepubliceerd.

De inkomensgroei is sinds het begin van dit decennium het sterkst bij paren met kinderen en bij eenoudergezinnen. De inkomensongelijkheid en het aandeel van de rijkeren in het totale inkomen zijn sinds 1997 tamelijk stabiel gebleven. De armoede is licht afgenomen, van 3,6 procent van de bevolking tot 3 procent.

Opmerkelijk noemt het SCP het geringe percentage 65-plussers dat zich onder de armoedegrens bevindt; dat is gehalveerd van ruim 4 procent in 1997 naar 2 procent in 2007. Het aandeel arme kinderen nam zowel tussen 1997 en 2000 af, als tussen 2000 en 2007 met ruim 1 procent. Het aandeel van de rijkste 10 procent in het totale verdiende inkomen is gestegen van 18,8 procent tot 22,5 procent in 2007.

Zowel de werkloosheid als de inflatie en het begrotingstekort van de overheid behoorden de afgelopen tien jaar tot de laagste in Europa. Nederland telt steeds meer mensen met een betaalde baan. Vooral vrouwen, ouderen en niet-westerse migranten werken nu vaker dan voorheen. Het aantal werkende oudere werknemers tussen 55 en 64 jaar steeg sterk, van 30 procent naar 47 procent. Ook zijn er meer niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt actief geworden: 62 procent in 2008. In 1998 werkte nog 55 procent van deze groep.

Het aantal banen bedroeg in 1998 6,9 miljoen. Dat is in tien jaar gestegen met een miljoen tot 7,9 miljoen banen in 2008. Het aandeel 15- tot 64-jarigen met een baan van ten minste 12 uur per week was vorig jaar gestegen tot 68 procent. Alleen Denemarken telt nog meer parttimers.

Het aantal zelfstandigen is de afgelopen jaren bijzonder snel gestegen. In 1997 telde Nederland nog 737.000 zelfstandigen. Tien jaar later waren dat er 982.000.