Doofheid is vaak gevolg van virus

Wetenschapspagina 05-11-09

In het artikel ‘Doofheid is vaak gevolg van virus’ staat interessante informatie die wij zeker bij onze werkzaamheden zullen gebruiken, bijvoorbeeld over de ontoereikendheid van de neonatale gehoorscreening bij de baby’s die met het cytomegalovirus zijn besmet, omdat die niet de schade aan hun gehoor kan opsporen aangezien die schade in de meeste gevallen pas na de screening aan het licht komt.In het artikel staat ook het volgende: ‘Slechthorendheid bij kinderen is een groot probleem omdat ze moeite hebben om te leren praten. Hierdoor lopen ze vaak een ontwikkelingsachterstand op.’ Deze omschrijving van het probleem van een niet (goed) functionerend gehoor bij kinderen doet de werkelijkheid geen recht.Het probleem is dat in geval van een gehoor-stoornis de communicatie tussen kind en omgeving in het algemeen moeilijk op gang komt. Daarvan is het leren praten slechts een aspect. Een horend kind leeft vanaf de geboorte in een vrijwel constante geluidsstroom, die hij langzamerhand steeds meer betekenis kan geven, waardoor hij leert reageren en anticiperen. Dat uit zich in de relaties die hij aangaat met de mensen om hem heen en in de kennis die hij opdoet over wat er om hem heen gebeurt.Naarmate sneller ontdekt wordt dat een kind niet (goed) hoort, kan de omgeving zich daar sneller aan aanpassen, in geval van dove kinderen bijvoorbeeld door gebarentaal te leren. Een van de effecten van de neonatale gehoorscreening is dat bij de meeste dove kinderen die daardoor ‘ontdekt’ worden tegenwoordig rond de eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) wordt ingebracht, dat meestal een forse, hoewel (nog) niet vantevoren in te schatten, toename van geluidswaarneming oplevert. Ook in die gevallen heeft het communicatiegebrek echter, op zijn minst voorafgaand aan de operatie en de concrete resultaten ervan, gevolgen voor zowel de emotionele als de cognitieve ontwikkeling van het kind en moet de omgeving van het kind zich moeite getroosten om zich aan te passen. Uit het artikel blijkt dat er dus een forse groep kinderen met een gehoorstoornis is die met de neonatale gehoorscreening niet wordt opgespoord. Aan deze groep moet extra aandacht worden besteed.

Toine van Bijsterveldt

Voorzitter FODOK (Nederlandse

Organisatie van Ouders van Dove

Kinderen)

    • Toine van Bijsterveldt Voorzitter Fodok