Waterschappen opheffen? Goed idee, lijkt mij

De waterschappen zeggen honderden miljoenen euro`s per jaar te kunnen besparen op waterbeheer en waterzuivering, volgens een plan dat vorige week is gepresenteerd aan het kabinet (NRC Handelsblad, 4 november). De waterschappen stellen dat de vele waterplannen elkaar overlappen. Ze willen de zuiveringstaken van gemeenten overnemen, de belastingkantoren van gemeenten en waterschappen samenvoegen en waterschappen laten fuseren. Zo te zien een willekeurig allegaartje van plannen met als doel deze gedateerde bestuurslaag nieuw leven in te blazen. Dat moeten we nu juist niet doen. Daarvoor is het thema water te belangrijk. We kunnen water niet meer beschouwen als een op zichzelf staand onderwerp. Het is in toenemende mate verbonden met milieu, wonen, vervoer, recreatie, natuur, volksgezondheid, veiligheid en last but not least klimaatverandering. De sectorale aanpak zoals door de waterschappen voorgesteld doet geen recht aan dit integrale karakter van het thema water en is de beste handrem op innovatie. Naar mijn mening zal het thema water in een integrale en interdisciplinaire setting op rijksniveau moeten worden opgepakt. Daar worden de kaders (financieel, inhoudelijk, planmatig, politiek) bepaald. De uitvoering en het beheer geschieden op regionaal niveau. De begrenzing van de regio`s wordt zoveel mogelijk bepaald door de aard en omvang van de in het gebied aanwezige problematiek en niet door de grenzen van bestuurlijke entiteiten. Op deze manier zal ons land een innovatieve voortrekkersrol kunnen vervullen.

    • Hylke J.A.S. Tromp