Drachten en H'veen pleiten voor fusie

De Friese gemeenten Heerenveen en Smallingerland (Drachten) willen fuseren. Zij zouden met een kleine 99.000 inwoners de grootste gemeente van Friesland vormen. Groter dan Leeuwarden, dat 92.000 inwoners telt. De colleges van B en W van Heerenveen en Drachten vinden een grote gemeente noodzakelijk om te kunnen komen tot economische versterking. Een steviger bestuurlijk en financieel fundament is daarvoor nodig.

Beide gemeenten liggen aan de belangrijke economische kernzone A7. Opvallend is dat ze niet aan elkaar grenzen. Buurgemeente Opsterland ligt ertussen, maar die wil niet opgaan in een van beide. Gisteren presenteerden beide colleges de notitie „Een ander bestuurlijk perspectief”. Volgens burgemeester Peter de Jonge (PvdA) van Heerenveen is herindeling nodig omdat alleen grote gemeenten taken goed kunnen uitvoeren die zij overnemen van het Rijk.

De provincie Friesland is tegen een fusie van Heerenveen en Smallingerland. Gedeputeerde Sjoerd Galema (CDA) schrikt van de plannen. „Dit is wat ons betreft geen optie. Als provincie willen we bij herindelingen juist een samenhang tussen stad en platteland en dat gebeurt hier niet. Deze twee stedelijke gebieden moeten niet als een eiland binnen Friesland komen te liggen.” Hij wil met beide gemeenten, hun buurgemeenten en Provinciale Staten om tafel. Tegenhouden kan de provincie een fusie formeel niet, maar een negatief advies aan het Rijk is wel mogelijk.

Heerenveen en Drachten geven toe dat er vraagtekens zijn. Onduidelijk is wat het effect is van twee grote plaatsen binnen één gemeente. Evenmin is duidelijk of de beide identiteiten elkaar versterken.