De lezer schrijft over katernen en respect 1

1 Mijn vraag betreft de scheiding van de krant tussen een politiek katern en een apart economisch katern. Is deze beslissing uit praktische overwegingen genomen of heeft het te maken met de liberale leest waarop NRC Handelsblad geschoeid is? Gaat de krant uit van een scheiding tussen economie en politiek of onderkent de krant de wisselwerking die tussen beide plaatsvindt?

Tan Tunali Amsterdam

2 In het laatste jaar is er bij het overlijden van bekende of bijzondere personen een gewoonte ontstaan om daarbij een krantenkopje te zetten met een wel zeer kernachtige mededeling: `X dood`. Natuurlijk moet ik toegeven dat andere woorden zoals `overleden`, `verongelukt` of `gestorven` op hetzelfde neerkomen. Ook telt het woord `dood` slechts vier letters en ruimte in de krant is vanzelfsprekend kostbaar. Toch moet het mij van het hart dat de stelling `persoon X dood` van minder respect voor de overledene en zijn of haar levensloop getuigt dan de andere formuleringen. Een alternatief zou zijn om na de naam van de overledene alleen het geboortejaar te noemen: dat telt evenveel tekens.

Dr. A.W. Braam Utrecht

De krant antwoord

1 De vraag snijdt hout: de scheiding tussen economie en politiek is niet absoluut en ontbreekt bij sommige onderwerpen - zie de G20-top van staatshoofden en regeringsleiders over de economische crisis. Of neem het nieuws over de Sociaal Economische Raad die een alternatief zocht voor het kabinetsvoornemen de AOW-leeftijd te verhogen. De berichtgeving hierover stond meestal op de economiepagina`s, maar soms ook op een binnenlandpagina.

Het katern Economie is opgericht in 1991 en het is sindsdien een instituut. Zuiver bedrijfsnieuws hoort daar natuurlijk thuis. Dat is het domein van het katern waarover weinig afbakeningsproblemen met andere delen van de krant bestaan. Maar we hanteren in het economiekatern een opvatting over economie die breder is dan wat in de Angelsaksische wereld `business` heet. Macro- en sociale economie horen ook op de economiepagina`s - terreinen waarop de politieke bemoeienis relevant en soms zeer intensief is.

Onderwerpen als oplopende staatsschulden, deeltijd-WW en AOW-leeftijd zijn politiek én economisch. Wij kiezen ervoor die onderwerpen in beginsel in het economiekatern te behandelen, zodat de samenhang met het redden van banken en het stimuleren van economische groei, respectievelijk met de arbeidsmarkt, op een vanzelfsprekende manier kan worden beschreven. Zodra de politieke component van zo`n onderwerp verschuift, bijvoorbeeld wanneer het voortbestaan van een coalitie op het spel staat, verschuift het zwaartepunt van de berichtgeving naar de binnen- of buitenlandpagina`s.

Dit neemt niet weg dat sommige stukken op de economiepagina`s even goed op de buitenland- of binnenlandpagina`s zouden kunnen staan. En zelfs bij sport of kunst. Er is onmiskenbaar een grijze zone. Toch vinden we het zeer waardevol een vast podium te hebben voor onze economische berichtgeving.

2 De lezer heeft gelijk dat `X dood` nogal cru overkomt, maar met gebrek aan respect heeft het niet te maken. Waar mogelijk proberen we `dood` te vervangen door een milder synoniem. Maar in de kop is niet altijd voldoende ruimte: de naam van de overledene is soms te lang of zijn/haar functie moet worden vermeld om duidelijk te maken om wie het gaat. Ook komt het voor dat de vormgeving één kopregel aan het bericht toekent, waardoor een woord als `overleden` niet past. Alleen jaartallen aangeven zoals de lezer voorstelt zou al te subtiel zijn. We doen ons best `dood` te vermijden, maar het zal helaas niet altijd lukken.

Reacties: nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties, voorzien van naam en woonplaats, naar lezerschrijft@nrc.nl