Meer water op straat? Wen er liever gewoon aan

Het KNMI verwacht een sterkere toename van de zomerse buien. ‘De riolen moeten meer regenwater verwerken’, staat boven het artikel (NRC Handelsblad, 29 juli).

We moeten hiervoor echter niet alleen het riool, maar ook de straat gebruiken. In Nederland hebben we een traditie om regenwater in een buis onder de grond te stoppen en zijn we verbaasd als er bij regen plassen op de weg staan. We moeten wennen aan meer water op straat. Tegelijkertijd moeten we de openbare ruimte zo aanpassen dat er gedurende korte tijd een flinke hoeveelheid water geborgen kan worden. Dat water mag geen schade veroorzaken door het binnenlopen in huizen of het blokkeren van belangrijke wegen. Gemeenten hebben de taak om maatregelen te nemen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het weer aanleggen van straten met stoepranden – met voorzieningen voor kinderwagens en rolstoelen of groen- en speelvoorzieningen maken waar ook even water kan staan. Winkelgebieden vragen speciale aandacht. Juist daar komen vaak problemen voor omdat uit oogpunt van toegankelijkheid het verschil tussen straat en winkelvloer klein is gemaakt en bovendien veelal een drempel bij de ingang ontbreekt. Een meer holle straat kan een deel van de oplossing zijn zonder dat het publiek zich belemmert voelt.

Particulieren hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om hun woning te beschermen tegen instromend water, zoals zorgen voor behoorlijke drempels voor laaggelegen garages. Het dicht tegelen van tuinen leidt tot extra wateraanvoer naar de straat.

Water op straat is niet het probleem, maar een deel van de oplossing. Een klimaatbestendige stad is mogelijk in combinatie met toegankelijkheid, verkeersveiligheid en attractieve waarde.

Hugo Gastkemper

Directeur Stichting RIONED, kenniscentrum voor riolering en water in de stad

Strandbibliotheken

In een artikel over lezen in de vakantie wordt gemeld dat in de strandbibliotheek van Kijkduin afgeschreven boeken worden uitgeleend van de Haagse bibliotheken (NRC Handelsblad, 25 juli).

Ik wil niet uitsluiten dat er af en toe een afgeschreven boek verdwaald is in de collectie, maar de bedoeling van de strandbibliotheek is nu juist om door middel van een actuele collectie aan een breed publiek duidelijk te maken wat openbare bibliotheken zoal te bieden hebben. Ik vind het jammer dat de suggestie gewekt wordt dat de strandbibliotheek een tweederangs bibliotheek is, terwijl het juist een van de paradepaardjes van het bibliotheekwerk is.

Jeanine Deckers

Projectleider Strandbibliotheken

    • Jeanine Deckers Projectleider Strandbibliotheken