Advies: gemeente moet vuile bedrijven aanpakken

Lokale bestuurders moeten meer macht krijgen om vervuilende bedrijven aan te pakken, zodat hun activiteiten niet langer de bouw van woningen of de komst van nieuwe bedrijven in de weg staan.

Dat staat in een advies van het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, de VROM-Raad. Het advies is vanmiddag aangeboden aan minister Cramer (VROM, PvdA). De maatregel moet de frustratie onder bestuurders en projectontwikkelaars tegengaan dat de aanleg van wegen, woonwijken en bedrijventerreinen door milieuregels moeizaam verloopt „en soms zelfs onmogelijk blijkt”, aldus de Raad.

De Raad wil dat lokale bestuurders meer „manoeuvreerruimte” krijgen om impasses te doorbreken. Zo moet een bestuurder kunnen eisen dat bedrijven ondanks hun vergunning om een bepaalde hoeveelheid vervuiling te veroorzaken, deze vervuiling reduceren. „Dit is alleen mogelijk als eenmaal verkregen rechten minder onaantastbaar worden.”

Lokale bestuurders moeten naast het bestemmingsplan een zogenoemd milieu-ruimteplan kunnen maken, waarin de toegestane hoeveelheid vervuiling beter wordt verdeeld. „Op deze manier krijgen bestuurders weer een grotere en creatievere rol bij lokale afwegingen.” De Raad noemt als voorbeelden het loslaten van de grondslag van een vergunning, strengere milieueisen aan bedrijven stellen met eventueel (financiële) compensatie of door „op lokale schaal milieubelasting verhandelbaar maken”.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, aldus de Raad, om bestaande milieunormen te versoepelen. „Indien deze normen knellen, is afwijken van de normen geen optie.” Eerder dit jaar werd in een advies aan minister Cramer gepleit om lokale politici in de gelegenheid te stellen een „politieke afweging” te maken tussen het milieu en andere maatschappelijke belangen. Daarbij kunnen ook de grensnormen worden verruimd. „De VROM-raad denkt dat het oprekken van de milieunormen geen structurele oplossing biedt om de schaarste aan milieugebruiksruimte aan te pakken, er zijn namelijk ook grenzen aan het oprekken van de normen. Bovendien dreigt, bij een gebrek aan andere manieren om milieuruimte vrij te maken, het milieubelang het onderspit te delven.”

Zie voor achtergronden en het advies nrc.nl/binnenland