Loongroei schept kabinetsprobleem

Het kabinet hoeft niet per definitie te bezuinigen als het grootste deel van de afgesproken besparingen in het pakket crisismaatregelen niet lukt.

Dat bleek gisteravond uit antwoorden van minister Bos (Financiën, PvdA) in een Kamerdebat over de Voorjaarsnota, de bijgestelde begroting voor het lopende jaar. Het zou betekenen dat de schuld en het tekort verder oplopen dan nu voorzien.

Het kabinet sprak eerder af om in 2011 circa 3,2 miljard euro te besparen door de lonen en ambtenarensalarissen te bevriezen. Met de sociale partners werd daartoe afgesproken zo veel mogelijk een ‘nullijn’ van de salarissen in de marktsector te realiseren.

Door de zogeheten koppeling zouden de uitkeringen en salarissen daardoor ook gelijk kunnen blijven waardoor de overheid als werkgever een besparing van 3,2 miljard euro zou hebben.

De eerste drie cao’s die sinds het aangepaste regeerakkoord zijn afgesloten duiden op hogere groei en daarmee op een tegenvaller voor het kabinet. Bos zei dat het hier niet gaat om een „taakstellende opbrengst”. „Het is te vroeg om de conclusie te trekken dat die 3,2 miljard niet gaat lukken. Maar mocht dat zo zijn, dan zullen we kijken wat er wel geleverd kan worden. De afspraak is ook niet vrijblijvend.”

D66-leider Pechtold zei gisteravond dat die afspraken „op drijfzand zijn gebaseerd”. Hij vroeg aan de coalitiegenoten hoe zij tegen die mogelijke miljardentegenvallers aankijken.

De volksvertegenwoordigers van CDA en ChristenUnie waren gisteren niet genegen te discussiëren over dat scenario en verwezen naar het aangepaste regeerakkoord, het akkoord dat eerder dit jaar na moeizame onderhandelingen tot stand kwam. Daarin staat in abstracte termen dat het kabinet waarde hecht aan de solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden en tussen de marktsector en de overheidssector.