De beloofde inspiratie

Op de veertigste en de eenenvijftigste dag na Pasen heeft heel Nederland vrij. Afgelopen donderdag was het de veertigste dag, Hemelvaart. En ook maandag, Tweede Pinksterdag, blijft het stadhuis dicht. Een snelle rondvraag leert dat nog maar weinig mensen weten waarom we uitgerekend op die dagen het werk neerleggen. Hemelvaart? Is dat de dag dat de eerste mens de ruimte in werd geschoten? En Pinksteren? Dat roept bij de meeste mensen alleen associaties op met pinksterbloemen en met dat liedje van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink, waarin een vader met zijn dochter de eendjes voert. Secularisering, jawel.

Voor wie het nog eens na wil lezen: in het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Handelingen der Apostelen worden de gebeurtenissen beschreven die christenen op Hemelvaart en Pinksteren herdenken. Veertig dagen na zijn verrijzenis uit de dood (Pasen) nam Jezus afscheid van zijn leerlingen en ‘voer ten hemel’. Op oude afbeeldingen verdwijnt hij inderdaad in de wolken. Hij had hun beloofd dat zij spoedig de kracht en inspiratie zouden krijgen om zijn boodschap in de wereld te verkondigen. En dat gebeurde ook toen ze samen in Jeruzalem Sjavoeot vierden, het offerfeest vijftig dagen na Pesach (joods Pasen).

„Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus, Frygië en Pamfylië, Egypte, Libië en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Kretenzen en Arabieren, hoorden hen in hun eigen taal van de grote daden Gods spreken.”

De apostel Petrus legde de menigte uit dat dit was voorspeld. En jawel, in het boek Joël 2:28-30 van de Hebreeuwse Bijbel staat: „en daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren.”

Volgens het boek Handelingen lieten zich daarop duizenden toehoorders dopen. Met Pinksteren werd het christendom van boodschap kerk.

Dirk Vlasblom

    • Dirk Vlasblom