'Onduidelijk of kabinet zijn doelen realiseert'

De informatie van de regering aan het parlement schiet tekort. Het is onduidelijk in hoeverre gestelde doelen worden gehaald. Daardoor kan het kabinet door de Tweede Kamer maar beperkt worden gecontroleerd.

Deze kritiek uitte de Algemene Rekenkamer gistermiddag in het kader van Verantwoordingsdag die vandaag wordt gehouden. Deze dag, ook wel gehaktdag genoemd, is sinds 2000 het inhoudelijke equivalent van Prinsjesdag, waarop het kabinet het beleid over het voorgaande jaar verantwoordt. Ook vorig jaar hekelde de Rekenkamer de wijze waarop de prestaties werden toegelicht.

De boodschap van het Hoge College van Staat staat haaks op die van het kabinet. Premier Balkenende maakte afgelopen vrijdag bekend dat de meetbaarheid van al of niet gerealiseerde plannen uit het regeerakkoord ingrijpend is verbeterd: van 50 naar 99 procent van de doelstellingen. Het kabinet stelt bij 82 procent van zijn doelstellingen „op koers” te liggen, tegen 44 procent vorig jaar.

Volgens de Rekenkamer is de informatie over het kabinetsbeleid wel toegenomen, maar is vaak niet duidelijk of doelen worden gerealiseerd. Zij vraagt zich af of het kabinet zijn plannen niet anders moet formuleren nu ministers – juist in hun verantwoordingsdocument – bij één op de drie doelstellingen zeggen dat de mate van realisatie niet kan worden vastgesteld. Daarnaast zegt de Rekenkamer zelf van ruim eenderde van de onderzochte doelstellingen niet te kunnen achterhalen of de aangekondigde activiteiten van het kabinet om die plannen te realiseren ook uitgevoerd zijn.

„Wij [...] verwachten dat de ministers ten minste zichtbaar kunnen maken hoeveel geld zij aan de prestaties en doelen hebben besteed en wat dat heeft opgeleverd.”

Uit de jaarverslagen van de Rijksoverheid blijkt dat het „de rechtmatigheid redelijk op orde heeft” en de Rekenkamer concludeert „met enige voorzichtigheid” dat „ook de bedrijfsvoering redelijk op orde lijkt”.

Vanmiddag neemt Tweede Kamervoorzitter Verbeet het financieel jaarverslag van het Rijk in ontvangst uit handen van Wouter Bos (Financiën, PvdA). Daarna biedt de president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, de bijbehorende rapporten van de Rekenkamer aan. Volgende week donderdag houdt de Kamer een debat over de verantwoording.