De oudste koran 3

In het (Griekse) Nieuwe Testament is op verscheidene plaatsen (Mattheüs 19:24, Marcus 10: 25, Lucas 18:25) de uitspraak te vinden dat een kameel eerder door het oog van een naald zou gaan dan dat een rijke het koninkrijk van God binnen zou gaan. Er zijn hiervoor al verscheidene verklaringen geopperd. Wat ik over dit onderwerp ooit ergens heb opgepikt, sluit aan bij het verschil tussen Arabisch g`m`l en g`m`l in de brief van mevrouw Berendsen-Prins (2 mei): het zou namelijk gaan om een verschrijving, waarbij Grieks kámilos (kabel- of ankertouw) zou zijn vervangen door kámèlos (`kameel`). Beide woorden wekken de indruk leenwoorden te zijn, en ook in het Grieks is sprake van klinkerwisseling.In het Griekse Nieuwe Testament (de bekende uitgave van Nestle) is inderdaad te vinden dat er enkele codices zijn waarin kámilos (of kamilos) als afwijkende lezing voorkomt. Deze mogelijk op vissers toegesneden versie levert ontegenzeggelijk een plausibeler en fraaier beeld op, maar er bestond al vroeg weerstand tegen. Onder het lemma kámèlos (kameel) merkte D. Harting in 1868 op dat `...de uitdrukking een kameel door het oog eener naald iets beteekent, dat volstrekt onmogelijk is, vgl. het Arabische spreekw. van gelijke strekking: een olifant door het oog eener naald laten gaan. Ten onregte heeft men, deze strekking misverstaande, vermoed, dat op laatstgen. pll. kámilos ... in plaats van kámèlos gelezen moest worden`. (Harting, D., 1868: Grieksch-Nederduitsch Handwoordenboek op het Nieuwe Testament).Ook Van den Es gaf in 1896 aan dat kámèlos `...woordelijk van den kameel te begrijpen is, gelijk de Arabieren zeggen: een olifant door het oog eener naald laten gaan; vgl. Matth. 23, 24, waar sprake is van het inzwelgen van een kameel.` (Dit laatste duidt op de tekst: `Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar den kameel doorzwelgt`).Het lijkt nu de vraag of we de olifant in het Arabische gezegde zonder meer mogen vervangen door een kameel, met het argument dat de laatste op een andere plaats in het evangelie van Mattheüs eveneens als `groot dier` is opgevoerd. Het woord is nu aan een opvolger van professor Prins.

Hans van Essen Per e-mail

    • Hans van Essen