AFM en DNB gaan toezien op bonusbeleid

Zonder een al te dwingend karakter gaan De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten toezicht houden op het beloningsbeleid van financiële instellingen.

In een gisteren uitgebracht rapport schrijven de twee financiële toezichthouders dat „perverse beloningsprikkels een van de oorzaken” vormen van de mondiale financiële crisis. Door exorbitante bonussen toe te kennen aan bepaalde functionarissen in de jacht naar extra rendement, liepen met name zakenbanken onverantwoorde risico’s.

De twee Nederlandse toezichthouders hebben nu „principes” opgesteld op basis waarvan de financiële sector in Nederland een verantwoord en „beheerst” beloningsbeleid moet ontwikkelen. DNB en AFM erkennen dat „algemeen geldende regels” lastig zijn op te stellen. Daarom is gekozen voor principes. Deze zijn bovendien „bewust abstract” geformuleerd, zodat alle, in aard verschillende, financiële instellingen ermee uit de voeten kunnen.

Het ministerie van Financiën heeft toegezegd te zorgen voor een verankering in de Wet financieel toezicht, opdat de AFM adequaat toezicht kan houden op het beloningsbeleid. Mogelijk zullen de twee toezichthouders op termijn komen met concrete beleidsregels of richtsnoeren.

Financiële instellingen die in de ogen van de toezichthouders nog steeds bonussen aan hun personeel verstrekken die leiden tot „substantiële” risico’s kunnen nader onderzoek hiernaar tegemoetzien, of onder verscherpt toezicht komen te staan. Dat is vooralsnog de enige sanctie die DNB en AFM hebben kunnen formuleren.

Anders dan DNB-president Nout Wellink in het najaar verkondigde (liever een concurrerend salaris dan een systeem van perverse bonussen) en het rapport van de commissie-Maas voorschreef (een bonus mag maximaal één jaarsalaris bedragen), stellen DNB en AFM nu geen kwantitatieve limiet aan bonussen.

Lees het DNB-rapport via nrc.nl/economie