Het RIVM heeft een externe klankbordgroep

Jannes Koetsier stelt dat de verschillende rollen van het RIVM op het gebied van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) tot belangenverstrengeling leiden (Opiniepagina, 30 april). Juist om dit te voorkomen, heeft het RIVM garanties ingebouwd. Bijwerkingen van vaccinaties worden bij ons gemeld en geregistreerd. Elk jaar worden de gemelde bijwerkingen openbaar gemaakt. Vanwege de verschillende rollen is er voor de bijwerkingen een externe klankbordgroep samengesteld, bestaande uit zeer ervaren kinderartsen, neurologen, epidemiologen en klinisch virologen van buiten het RIVM. Zij komen regelmatig samen om de mogelijke bijwerkingen kritisch te beoordelen. Na het overlijden van het in het artikel genoemde jongetje heeft het RIVM contact gezocht met de ouders en is de klankbordgroep op ons verzoek met spoed bijeengekomen om te onderzoeken of er een relatie was tussen het overlijden en de toegediende vaccinatie. Op grond van de beschikbare gegevens heeft de groep aangegeven dat een oorzakelijk verband onwaarschijnlijk is. De ouders vertrouwden dit oordeel niet en verzochten tot de opstelling van een nieuwe commissie, waarbij zij inspraak zouden hebben in de samenstelling. Het RIVM heeft dit verzoek niet gehonoreerd. De klankbordgroep is tot deze conclusie gekomen na onafhankelijke en zorgvuldige bestudering van alle gegevens die tot haar beschikking stonden. Dit alles is ter beoordeling voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

We zijn ons bewust van de verschillende rollen van het RIVM en blijven kijken hoe deze te verenigen blijven binnen één instituut. De volksgezondheid en de effectiviteit van het RVP stellen wij hierbij uiteraard voorop.

Dr. Marc Sprenger

Directeur-generaal RIVM

Prof. Dr. Roel Coutinho

Directeur Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM

Lees het artikel van Jannes Koetsier via nrc.nl/opinie

    • Dr. Marc Sprenger Directeur-Generaal Rivm