Waar kan Wilders klagen?

Waar kan Wilders in beroep tegen de Britse weigering hem toe te laten? In de brief van de Britse minister van Binnenlandse zaken werd hij al geattendeerd op een ‘right of appeal‘, uit te oefenen ‘from outside the UK‘. Dat is dus een Britse bezwaarprocedure. De wet waar het om gaat is hier te vinden

Wilders in het vliegtuig. (Foto Roel Rozenburg)

Wilders in het vliegtuig. (Foto Roel Rozenburg)Wilders in het vliegtuig. (Foto Roel Rozenburg)

Waar kan Wilders in beroep tegen de Britse weigering hem toe te laten? In de brief van de Britse minister van Binnenlandse zaken werd hij al geattendeerd op een ‘right of appeal‘, uit te oefenen ‘from outside the UK‘. Dat is dus een Britse bezwaarprocedure.

De wet waar het om gaat is hier te vinden - de weigeringsgrond staat in art. 19 lid 1: ‘public security‘. Hoe dat criterium wordt toegepast is tamelijk summier hier te vinden in het ‘explanatory memorandum‘. Dat wordt dus een briefje sturen naar de beroepscommissie voor asiel en immigratiezaken van het Britse Home Office met een ‘out of country appeal‘. Het antwoord zou behoorlijk gemotiveerd moeten zijn. Er is namelijk Europese jurisprudentie waarin stevige eisen worden gesteld aan dit soort weigeringen aan de grens.

De brief van het Home Office aan Wilders. (Foto Reuters) (klik voor vergroting)

De brief van het Home Office aan Geert Wilders. (Foto Reuters) (klik voor vergroting)De brief van het Home Office aan Geert Wilders. (Foto Reuters) (klik voor vergroting)

Iedere EU burger kan een beroep doen op het vrije verkeer van personen, goederen en diensten dat wettelijk uitgangspunt is van de EU. De toegestane beperkingen daarop zijn omschreven in richtlijn 64/221/EEG. Een recent voorbeeld van een procedure waarin die wordt getoetst is hier te vinden. De Europese Commissie sleepte lidstaat Spanje voor het EU-hof in Luxemburg. Spanje weigerde twee Algerijnen aan de grens die met Spaanse vrouwen waren getrouwd. Weliswaar kwamen deze twee personen van buiten de EU, zij kwalificeerden wel als familieleden van EU-burgers.

In het arrest valt goed te lezen hoe zwaar het recht op een vrij verkeer voor EU-burgers eigenlijk weegt. Het tweetal stond in de computers aan de grens ‘gesignaleerd’ omdat ze ooit eerder in Duitsland waren veroordeeld. Spanje vond dat enkele feit voldoende om ze te weigeren.

Maar het EU Hof besliste dat Spanje ze toch had moeten toelaten. Een EU-lidstaat mag pas EU-familieleden weigeren als hun gedrag een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt. Misstappen uit het verleden tellen dus niet.

Dat is het standaardcriterium waaronder EU-lidstaten beperkingen mogen invoeren. Actueel, werkelijk, voldoende ernstig, fundamenteel belang. Dat zijn zware eisen. Het wordt voortdurend door rechters toegepast. Lees hier bijvoorbeeld een arrest van de Hoge Raad waarin nota bene de invoering van de chipkaart voor parkeerautomaten werd aangevochten omdat daarmee het vrije verkeer zou worden aangetast. Te vinden in overweging 7.2.19

Uit de Spaanse zaak valt in ieder geval te concluderen dat zelfs als Wilders een strafblad had gehad, dat nog onvoldoende reden geweest zou zijn om hem te weigeren.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht.

    • Folkert Jensma