Geen sprake van rehabilitatie Williamson

Allerwegen valt te lezen dat bisschop Williamson is gerehabiliteerd en zelfs eerherstel zou hebben gekregen. Deze termen zijn door het Vaticaan niet gebruikt en er is ook geen sprake van. In 1988 hebben de schismatieke bisschop Lefebvre, hoofd van de Societeit van de H.Pius X, en een andere bisschop vier priesters tot bisschop gewijd, nl. Fellay, Williamson, Tissier en De Gallareta. Deze wijdingen zijn geldig, maar onwettig. Als gevolg daarvan zijn alle zes betrokkenen automatisch geëxcommuniceerd. Bovendien zijn zij, net als alle andere priesters van de Sociëteit, getroffen door een suspensio a divinis - zij mogen hun functie niet uitoefenen, wat ze binnen de Societeit natuurlijk toch deden.

In januari hebben de vier bisschoppen verzocht weer te worden toegelaten tot de kerk; ze hebben verzekerd dat ze de decreten van Vaticanum aanvaarden (afwijzing daarvan is de bestaansreden van de Societeit). Paus Benedictus heeft toen de excommunicatie opgeheven. De toelating heeft echter nog een voorlopig karakter. De suspensio a divinis blijft nog gehandhaafd. Er zullen nog gesprekken plaatsvinden om na te gaan hoe volledig de toezegging van de vier bisschoppen is. Kardinaal Ricard, lid van de pauselijke commissie Ecclesia Dei, zegt dat de opheffing van de excommunicatie ”het begin [is] van een lang proces van dialoog [dat] zonder twijfel lang zal duren”.

    • Dr. P.F.M. Fontaine