Ruimer quotum voor melk in Europa

Het melkquotum wordt jaarlijks ruimer en verdwijnt helemaal per 2015. Tevens wordt extra geld overgeheveld van inkomenssteun voor boeren naar plattelandsontwikkeling. Dat zijn de hoofdelementen van een aanpassing van het landbouwbeleid waarover Europese ministers van Landbouw vanmorgen een akkoord hebben bereikt.

Minister Verburg (Landbouw, CDA) is tevreden met het akkoord omdat voor Nederland de belangrijkste punten zijn binnengehaald. „Positief kritisch” is Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Hij zegt dat in Brussel het maximaal haalbare is binnengehaald, maar wacht nu af hoe de Nederlandse regering een aantal details gaat invullen.

Voor Verburg waren de belangrijkste punten een extra verhoging van het melkquotum in 2009 met 2,5 procent (1 procent in de rest van de EU) en vrijstelling van de verplichting om langs waterkanten bufferstroken in te richten waar extra rekening moet worden gehouden met het milieu. Vanwege de vele sloten (225.000 kilometer) in Nederland zou dat grote problemen hebben opgeleverd.

De belangrijkste structurele verandering in het beleid is dat minder geld beschikbaar komt voor inkomenssteun aan boeren, omdat fondsen worden overgeheveld naar plattelandsontwikkeling. Het geld kan dan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld natuurbescherming of waterbeheer. Nu al gaat 5 procent van de landbouwsteun daarnaartoe. Dat bedrag wordt tussen nu en 2012 stapsgewijs verhoogd tot 10 procent.

Maat wil dat het geld dat uit de inkomenssteun wordt weggehaald, zoveel mogelijk wordt besteed aan zaken die direct van belang zijn voor de landbouw, zoals innovatie, verduurzaming van de productie of het genereren van extra inkomsten. Steeds meer boeren kiezen voor deze zogeheten verbreding van het boerenbedrijf, zoals zorg voor gehandicapten.

De LTO had liever gezien dat het melkquotum verder verruimd werd dan nu is gebeurt. „De EU kiest voor bedrijven met een lage snelheid”, zegt Maat, „en geeft bedrijven die zich echt willen ontwikkelen daar niet de noodzakelijke ruimte voor.” Lidstaten als Duitsland waren tegen al te grote verruiming van het melkquotum. Lichtpunt voor Maat is wel dat de ministers hebben besloten het melkquotum in 2010 nog eens tegen het licht te houden.