Het nieuws van maandag 13 oktober 2008

Fantasieën over de WRR

Paul Frissen laat in zijn reactie op het WRR-rapport `Onzekere veiligheid - verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid` (Opiniepagina, 6 oktober) zijn fantasie de vrije loop. Talloze sombere gedachten wellen in hem op: over staatsbemoeienis met borstvoeding, suïcide, kindermishandeling en huiselijk geweld. Hij ziet een ”totalitaire verleiding” omdat de WRR hem zou verplichten ”medeverantwoordelijk te zijn voor de staatsveiligheid”. Het WRR-rapport behandelt echter vraagstukken rond fysieke veiligheid, dus kwesties op terreinen als hoogwaterbescherming, voedselveiligheid en de risico`s van nieuwe technologieën. Aan de orde is ook niet de staatsveiligheid, maar de veiligheid van elke burger. De WRR constateert dat het fysieke veiligheidsbeleid wordt geconfronteerd met complexiteit. Veel van de activiteiten waarop dat beleid zich richt, vinden plaats in internationaal vertakte netwerken waarop nationale overheden slechts beperkt greep hebben; in toenemende mate doen zich situaties voor waarin de wetenschap geen uitsluitsel kan geven over de risico`s die in het geding zijn. Het beleid wordt daardoor meer en meer geconfronteerd met onzekerheden. Daarom is het nodig de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving opnieuw te doordenken. Ook de overheid wordt met onzekerheden geconfronteerd. Zij kan niet meer alleen borg staan voor onze fysieke veiligheid. Ook van bedrijven moet maatschappelijke verantwoordelijkheid worden gevraagd. Zij innoveren en kennis over risicovolle activiteiten is bij hen beschikbaar. Van hen mag worden gevraagd vroegtijdig potentiële bedreigingen van de kwetsbare omgeving waarin zij opereren te signaleren en aan te pakken. Het WRR-rapport behandelt de invulling van die verantwoordelijkheid en doet suggesties voor een juridische inkadering ervan.