CO2-vrije karts zijn minder CO2-vrij dan beweerd wordt

In Rotterdam streden vorige week zes universiteitsteams uit vijf landen met geluidsarme en CO2- vrije karts tegen elkaar (NRC Handelsblad, 23 augustus). Dit past in een traditie van het energieprobleem en/of het klimaat (CO2) probleem oplossen met behulp van waterstof.

Waterstof wordt echter gemaakt, bijvoorbeeld, via elektrolyse. De hiervoor benodigde elektriciteit wordt bijna uitsluitend met behulp van fossiele brandstoffen opgewekt. Als de energiebron van het voertuig waterstof is, zal per eenheid energie/per km verplaatsing per kart of auto het energieverbruik aanmerkelijk groter zijn en dus ook de hoeveelheid geproduceerde CO2. Dit vanwege de nogal geringe efficiency waarmee elektriciteit wordt geproduceerd uit fossiele brandstof (de verliesfactor van het omzetten van elektriciteit in waterstof als energiebron komt hier nog eens bovenop).

Kortom, waterstof is nergens een oplossing voor, behalve voor plaatselijke fijnstofproblemen. Windenergie kan maar een beperkte bijdrage leveren aan de oplossing van bovengenoemde problemen en dit geldt in nog beperktere mate voor zonne-energie. Rest alleen als echte oplossing kernenergie.

    • Dr. Rob Bonn