De verandering komt naar Washington

Hieronder enkele citaten uit de toespraak van Barack Obama vannacht.

Wij hebben een president nodig die de bedreigingen van de toekomst het hoofd kan bieden, niet iemand die steeds teruggrijpt op de ideeën uit het verleden.

Je verslaat geen terreurnetwerk dat in tachtig landen opereert door Irak te bezetten. Je beschermt Israël niet en je schrikt Iran niet af door alleen maar in Washington stoere taal uit te slaan. Je kunt niet echt opkomen voor Georgië als je onze oudste bondgenootschappen geweld aan hebt gedaan. [...]

Wij zijn de partij van Roosevelt [...], van Kennedy. Vertel mij dus niet [...] dat Democraten onze veiligheid niet zullen waarborgen. De buitenlandse politiek van Bush-McCain heeft de erfenis verkwist die door generaties Amerikanen – Democraten en Republikeinen – is opgebouwd, en het is aan ons die erfenis te herstellen.

[...]Ik zal deze oorlog in Irak op verantwoorde wijze beëindigen en een einde maken aan de strijd tegen Al-Qaeda en de Talibaan in Afghanistan. Ik zal ons leger voorbereiden op toekomstige conflicten. Maar ik zal ook de onverzettelijke, rechtstreekse diplomatie hervatten die Iran kan beletten kernwapens te verkrijgen en de Russische agressie kan bedwingen. Ik zal nieuwe allianties opbouwen om de bedreigingen van de 21ste eeuw te overwinnen: terrorisme en verspreiding van kernwapens; armoede en volkenmoord; klimaatverandering en ziekte. En ik zal ons morele aanzien herstellen. [...]

[…] Een van de dingen die wij aan onze politiek moeten veranderen is de gedachte dat mensen niet van mening kunnen verschillen zonder elkaars fatsoen en vaderlandsliefde in twijfel te trekken.

De tijden zijn te ernstig, de inzet is te hoog voor dit oude partijdige spelletje. Laten we dus afspreken dat patriottisme geen partij heeft. Ik hou van dit land, net als u, en net als John McCain. De mannen en vrouwen die dienen op onze slagvelden kunnen Democraten en Republikeinen en Onafhankelijken zijn, maar zij hebben samen gevochten en samen gebloed en sommigen zijn samen onder dezelfde trotse vlag gesneuveld. […].

De uitdagingen waarvoor wij staan vergen moeilijke keuzen en zowel Democraten als Republikeinen zullen af moeten stappen van de versleten ideeën en politiek uit het verleden. Want een deel van wat de laatste acht jaar verloren is gegaan is niet alleen te meten in verspeelde lonen of grotere handelstekorten. Wat ook verloren is gegaan is ons besef van een gezamenlijk doel – een hoger doel. En dat moeten we herstellen.

We mogen het oneens zijn over abortus, maar we kunnen het wél eens zijn over een vermindering van het aantal ongewenste zwangerschappen in dit land. De werkelijkheid van het wapenbezit mag anders zijn voor jagers in op het platteland van Ohio dan voor mensen die in Cleveland worden geteisterd door het geweld van bendes, maar vertel mij niet dat we ons recht op zelfverdediging niet kunnen handhaven en tegelijk de AK-47’s uit handen van misdadigers kunnen houden.

Ik weet dat er verschil van mening is over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, maar we kunnen het wél eens zijn over het recht van onze homoseksuele en lesbische broers en zusters om degene van wie ze houden te bezoeken in het ziekenhuis en een leven te leiden gevrijwaard van discriminatie. De emoties over immigratie lopen hoog op, maar ik ken niemand die erbij gebaat is als een moeder wordt gescheiden van haar pasgeboren kind of een werkgever de Amerikaanse lonen ondermijnt door gebruik van illegale arbeid te maken. Ook dit maakt deel uit van de Amerikaanse belofte – de belofte van een democratie waarin wij de kracht en het fatsoen kunnen vinden om kloven te overbruggen en ons eendrachtig in te spannen.

[…]Ik besef dat ik niet de meest waarschijnlijke kandidaat ben voor dit ambt. Ik bezit niet de geijkte stamboom en mijn loopbaan heeft zich niet in de zalen van Washington voltrokken.

Maar ik sta hier vanavond voor u omdat in heel Amerika iets in beweging is gekomen. [...](H)et grootste gevaar dat we in deze verkiezing kunnen lopen is dat we met dezelfde oude spelers dezelfde oude politiek proberen en een andere uitslag verwachten. U hebt laten zien wat de geschiedenis ons leert – dat de verandering die wij nodig hebben op beslissende momenten als dit niet uit Washington komt. De verandering komt náár Washington. De verandering vindt plaats omdat het Amerikaanse volk die eist – omdat de Amerikanen opstaan en aandringen op nieuwe ideeën en nieuwe leiders, een nieuwe politiek voor een nieuwe tijd.

Amerika, dit is één van die momenten.

[…] Ons land heeft meer rijkdom dan enige ander land, maar dat is niet wat ons rijk maakt. Wij hebben het machtigste leger ter wereld, maar dat is niet wat ons sterk maakt. Onze universiteiten en onze cultuur worden overal ter wereld benijd, maar dat is niet wat de wereld naar onze kusten blijft trekken.

Het is die Amerikaanse geest – die Amerikaanse belofte – die ons ook voortstuwt als de weg onzeker is; die ons samenbindt ondanks onze verschillen; dat ons niet het oog doet richten op wat zichtbaar is, maar op wat onzichtbaar is, die betere plek om de bocht.[…]

Het is die belofte die vandaag vijfenveertig jaar geleden Amerikanen uit alle hoeken van het land naar Washington bracht, om bij het monument voor Lincoln een jonge dominee uit Georgia over zijn droom te horen spreken.

De mannen en de vrouwen die zich daar verzamelden hadden tal van dingen kunnen horen. Ze hadden woorden van woede en onmin kunnen horen. Ze hadden te horen kunnen krijgen om maar te zwichten voor de angst en de teleurstelling van zoveel opgeschorte dromen.

Maar wat die mensen in plaats daarvan hoorden – mensen van elke overtuiging en kleur, van elke levenswandel – is dat in Amerika ons lot onverbrekelijk verbonden is. Dat gezamenlijk onze dromen één kunnen zijn.

„Wij kunnen niet alleen lopen," riep deze dominee. „En terwijl wij lopen, moeten we beloven dat we altijd vooruit zullen marcheren. We mogen niet terugkeren."

Amerika, wij mogen niet terugkeren. Niet met nog zoveel werk te doen. Niet met zoveel kinderen die onderwijs en zoveel veteranen die verzorging behoeven. Niet met een economie die om herstel en steden die om wederopbouw en boerderijen die om redding vragen. Niet met zoveel gezinnen die bescherming en zoveel levens die herstel behoeven. Amerika, wij mogen niet terugkeren.

De letterlijke tekst van de toespraak is te vinden via nrc.nl/vs.

    • Barack Obama