Waar is de Nederlandse defensie gebleven?

Nederland verwaarloost zijn defensie. Evenals vorige kabinetten schaft dit kabinet materiaal aan en traint personeel voor acties ver van Nederland. Men noemt deze acties eufemistisch `vredesoperaties`. Wat is er overgebleven van de verdediging, die Nederland (als lid van de NAVO) had opgebouwd tegen de dreiging uit het oosten, de toenmalige Sovjet-Unie? De afgelopen weken hebben we kunnen zien dat de Russische Federatie, de kern van de vroegere Sovjet-Unie, invloed wil en zal blijven uitoefenen in haar randgebieden. Enkele West-Europese landen, waaronder Nederland, hebben zich voor de energievoorziening afhankelijk gemaakt van Rusland in plaats van nieuwe kerncentrales te bouwen. Rusland heeft hierdoor een machtsmiddel verkregen, dat het in zijn voordeel kan uitbuiten. Daar de geschiedenis heeft geleerd dat Rusland alleen respect heeft voor sterke tegenspelers, mag Europa onder geen beding zijn militaire kracht verwaarlozen. Het is mooi om scholen voor de arme Afghaanse bevolking te bouwen, maar dit mag niet ten koste gaan van de verdediging van het eigen grondgebied.

    • Edward P. Woldendorp