Poolse werknemers blijken niet crimineler

Buitenlandse werknemers uit Polen zijn niet crimineler dan de autochtone bevolking. Dat blijkt uit onderzoek van politie, justitie en gemeenten naar het effect dat de aanwezigheid van grote aantallen buitenlandse werknemers heeft op de openbare orde in de regio. Duidelijke cijfers hierover waren tot nu toe schaars.

Er is onder meer gekeken naar incidenten in het verkeer, vermogensdelicten, geweldszaken, drugs en overlast. Dat er rond de buitenlandse werknemers toch een negatieve sfeer ontstaat, heeft volgens het onderzoek te maken met verkeerde beeldvorming door gebrekkige wederzijdse integratie, de taalbarrière en onbekendheid met elkaars cultuur. Wel concludeert het onderzoek dat de manier waarop buitenlandse werknemers zijn gehuisvest aandacht verdient van politie en overheid. Het rapport doet hiervoor enkele aanbevelingen.

Naar schatting wonen er momenteel ten minste 2.500 buitenlandse werknemers in het district Venlo. Zij vormen daarmee ruim 1,5 procent van de totale bevolking van de regio. De meesten zijn werkzaam in de land- en tuinbouw, de bouw- en metaalsector en binnen het distributie- en productiewerk. Verreweg de grootste groep is afkomstig uit Polen. Waar deze groep voorheen nog als seizoensarbeiders werd beschouwd, is op de arbeidsmarkt nu het hele jaar vraag naar de arbeidskrachten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van mei van dit jaar, blijkt dat in het eerste kwartaal van 2008 zich bijna 3.500 Polen vestigden in Nederland. Op 1 april 2008 woonden er naar schatting 45.000 eerstegeneratie Polen in Nederland. Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie in mei 2004 is hun aantal in Nederland verdubbeld. Tot en met 2004 kwamen er veel meer Poolse vrouwen dan mannen naar Nederland. Daarna steeg het aandeel van de mannen. De Poolse immigranten die zich vanaf 2007 in Nederland hebben gevestigd, wonen vooral in Brabantse gemeenten en in tuinbouwgebieden.