Inspectie kijkt naar schoolgeld

De Inspectie van het Onderwijs gaat onderzoeken hoeveel scholen de ouderbijdrage verhogen ter bekostiging van schoolboeken. Deze praktijk is ontoelaatbaar, schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP).

Van Dijk was gealarmeerd door een bericht van de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp. Deze school schreef in het nieuwsbulletin dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2009/2010 zal worden verhoogd, omdat de vergoeding van het Rijk voor de schoolboeken ontoereikend zou zijn.

Middelbare scholen krijgen vanaf 2009 van het Rijk 316 euro per kind om lesmateriaal van te betalen. Daarmee worden de boeken gratis voor ouders. Veel scholen hebben al gezegd dat ze het lesmateriaal van dit bedrag niet of met moeite kunnen bekostigen. Vooral gymnasia worstelen met dit probleem, doordat veel van hun leerlingen meer vakken volgen en dus extra boeken nodig hebben.

Het staat scholen vrij om de ouderbijdrage te verhogen, maar dit bedrag mag niet worden besteed aan het dichten van gaten in de reguliere begroting. Ouders mogen niet via een omweg worden gedwongen alsnog te betalen voor de schoolboeken.

Van Bijsterveldt noemt in haar antwoord nog geen andere scholen die de bijdrage willen verhogen om deze reden. De inspectie zal in 2009 berichten over eventueel ontoelaatbare wijzigingen van ouderbijdrages in verband met schoolboeken. Volgens de bewindsvrouw moeten ook medezeggenschapsraden de hoogte van de ouderbijdrage controleren.