Schoolbesturen: school moet kind opvoeden

Hoort het opvoeden van kinderen ook tot de taak van de school? Ja, vinden acht op de tien schoolbesturen. Tegelijkertijd willen nog meer besturen (86 procent) kinderopvang het liefst uitbesteden.

Dat blijkt uit het rapport De school bestuurd van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag verschijnt.

Scholen zijn sinds vorig jaar verplicht om buitenschoolse opvang te verzorgen. Maar over de verantwoordelijkheid van de opvang tussen de middag zijn de meningen verdeeld en eenderde ziet opvang voor en na school helemaal niet als een taak van de school. Ook het regelen van maatschappelijke stages ziet een dergelijk percentage niet als opdracht van de school.

Een grote meerderheid van de besturen vindt dat de school „een taak” heeft bij de opvang van lastige leerlingen, de veiligheid op school en scheppen van een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Twee op de vijf besturen menen dat de school op dit laatste punt tekortschiet.

Op de vraag wat schoolbesturen belangrijk vinden werd ‘gemotiveerde docenten’ het meest genoemd (70 procent). De ‘pedagogisch-didactische aanpak’ en ‘sfeer op school’ (beide 62 procent) en ‘identiteit’ (60 procent) scoorden ook hoog.

Uit het rapport blijkt verder dat het aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs tussen 2003 en 2005 met een kwart is afgenomen. et aantal scholen bleef gelijk.

Bijna de helft van alle besturen (46 procent) kent de stichtingsvorm, ruim een derde (36 procent) is een vereniging. Rooms-katholieke scholen zijn bijna altijd (95 procent) een stichting, protestants-christelijke scholen overwegend (68 procent) een vereniging.

Er is nog niet zo heel veel bekend over schoolbesturen in Nederland, stelt SCP-directeur Paul Schnabel in het voorwoord van het rapport vast. Hij noemt dat opmerkelijk omdat de rol van schoolbesturen steeds belangrijker wordt. Ze hebben er de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. (ANP)