Rijk koopt minder land voor natuur

De Tweede Kamer steunt in grote lijnen het voornemen van minister Verburg (LNV, CDA) om minder landbouwgrond aan te kopen voor het maken van nieuwe natuur.

In plaats daarvan wil de Kamer meer geld vrijmaken voor natuurbeheer door boeren zelf.

Het Rijk koopt al jaren landbouwgrond om er nieuwe natuur van te maken. Dat gebeurt in het kader van de realisatie van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland dat ertoe moet leiden dat de daling van biodiversiteit een halt wordt toegeroepen. De EHS moet in 2018 klaar zijn. Tot dat jaar zou nog 37.000 hectare moeten worden verworven.

De afgelopen jaren stagneert de aankoop van deze gronden. Boeren zijn minder dan vroeger bereid hun grond te verkopen, omdat zij de prijs daarvoor te laag vinden. Er is bovendien onenigheid over de inrichting van de aangekochte gebieden. Ook is soms onvoldoende draagvlak bij omwonenden. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt akkoord te gaan met het vrijmaken van extra geld voor natuurbeheer door boeren zelf. Met name het CDA vindt dat boerennatuur minstens zo goed kan worden ingezet als natuurbeheer door organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. „De mooiste natuur is vaak landbouw”, aldus Kamerlid Koppejan (CDA).

De natuurdoelstellingen van de EHS staan wat de Tweede Kamer betreft niet ter discussie. De gehele Tweede Kamer is voorstander van het doorgaan met de EHS. Wel zou de begrenzing en de inrichting van de natuurgebieden veel „flexibeler” moeten verlopen. Als de Ecologische Hoofdstructuur als gevolg daarvan iets kleiner uitvalt wat hectares betreft, dan zij dat zo. „Wij gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit”, aldus Koppejan. Als voorbeeld gaf Kamerlid Snijder (VVD) het inrichten van 2.400 hectare in de Krimpenerwaard. „Als dan blijkt dat er 2.100 hectare kan worden aangelegd met een draagvlak in de regio, neem dan afstand van die laatste 300 hectare.” Ook het onder water zetten van 400 hectare van een landbouwpolder op Goeree Overflakkee, de Zuiderdieppolder, zou wat de Kamer niet moeten doorgaan, als daarvoor alternatieven met meer draagvlak in de regio bestaan.

Boeren zijn minder bereid grond vrijwillig te verkopen, onder meer omdat zij denken meer te kunnen verdienen met landbouw. Bovendien betaalt het Rijk en lagere prijs voor de grond dan wanneer de grond wordt verworven voor infrastructuur en woningen. Met name de PvdA vindt dat deze vergoedingen gelijk zouden moeten worden getrokken.