Aankoop natuur moet doorgaan

Het CDA wil niet langer landbouwgrond aankopen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Dat is kortzichtig, meent de natuurbescherming.

Het CDA stelt voor om een einde te maken aan het aankopen van landbouwgrond ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een stelsel van aaneengesloten natuurgebieden dat planten en dieren in staat moet stellen om zich over grotere afstanden te verplaatsen. Zonder EHS dreigen natuurgebieden geïsoleerd te raken. Op 24 juni spreekt de Tweede Kamer opnieuw over dit onderwerp.

De discussie haakt in op het wereldvoedseltekort. Volgens sommigen moet daarom elke hectare landbouwgrond worden ingezet voor voedselproductie. Natuurdoelen, hoe sympathiek ook, moeten daarvoor wijken.

Maar zelfs in de ogen van de landbouwlobby bij uitstek, de LTO, is dit een oneigenlijk argument: het wereldvoedseltekort is vooral een verdelingsvraagstuk. Bovendien is de bijdrage van de Nederlandse landbouw aan de wereldvoedselvoorziening marginaal.

Natuurmonumenten, de twaalf Provinciale Landschappen en de Vogelbescherming roepen de Kamer daarom op om onverkort vast te houden aan het in 1990 uitgezette beleid voor de EHS.

Dankzij de EHS is de teruggang van het natuuroppervlak gekeerd. Dat was hard nodig, want in de tweede helft van de vorige eeuw is de oppervlakte natuur in Nederland met 44 procent afgenomen. Maar terwijl het areaal weer langzaam toeneemt, loopt de kwaliteit van de natuur nog steeds terug. De achteruitgang van planten- en diersoorten is nog steeds niet gekeerd, zoals blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Milieu- en Natuurplanbureau. Zonder voldoende nieuwe natuurgebieden, nieuwe buffer- en verbindingszones zal de natuurkwaliteit verder verminderen. De grutto en de veldleeuwerik zijn in hoog tempo aan het verdwijnen – het wordt steeds stiller in het voorjaar.

In ons verstedelijkte land is er daarom een grote behoefte aan natuurgebieden. De nabijheid van natuur draagt sterk bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. En de recreatieve waarde van de natuur vormt een belangrijke pijler onder de plattelandseconomie.

Voor het afmaken van de EHS is minder dan 2 procent van het huidige landbouwareaal nodig. Een stuk minder dan nodig is voor verstedelijking en infrastructuur!

Bij het verzet tegen de aankoop voor de EHS blijkt telkens dat niet de natuurbestemming maar de vergoeding doorslaggevend is. Als landbouwgrond moet wijken voor woningbouw, met hoge grondprijzen, verdwijnen de bezwaren als sneeuw voor de zon. Dat zal ook zo zijn als ook voor natuuraankoop een behoorlijke prijs wordt geboden, een prijs die hen in staat stelt elders een nieuw bedrijf te starten.

De Nederlandse natuur verdient bescherming. Daarover moeten we niet willen soebatten. De EHS moeten we gewoon afmaken.

Hank Bartelink is directeur Samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen.Fred Wouters is directeur Vogelbescherming Nederland.Jan Jaap de Graeff is algemeen directeur Natuurmonumenten.