Rekenkamer: zicht op verduurzaming landbouw beperkt

De overheid heeft een beperkt zicht op vorderingen in het duurzamer maken van de landbouw, ook al is dat al jaren doelstelling van het beleid. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd rapport.

„Er is niet veel bekend over prestaties en effecten van het dierenwelzijnsbeleid omdat het sinds 1995 niet meer is geëvalueerd”, stelt de Rekenkamer in de conclusies. De Rekenkamer heeft vooral gekeken naar de intensieve veehouderij waar de grootste knelpunten qua duurzaamheid bestaan: dierenwelzijn en de ammoniakuitstoot (mest). Daarnaast is gekeken of pogingen van de overheid om innovatie te stimuleren ook werkelijk effect hebben.

De overheid streeft er al sinds 2001 naar dat dieren in de intensieve veehouderij ‘soorteigen gedrag’ kunnen vertonen. Regels over huisvesting zijn verbeterd maar het ministerie van LNV „heeft geen betrouwbaar beeld van de mate waarin de regels worden nageleefd”. De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie heeft als streven om jaarlijks 5 procent van de bedrijven te controleren, maar „het is onbekend of dit gebeurt”. Conclusie: de AID moet op gebied van dierenwelzijn „doelgerichter, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, controles uitvoeren”.

Het aanpakken van ingrepen als het afknippen van staarten bij varkens, castreren van biggen of snavels knippen bij kippen is „diverse malen uitgesteld omdat deze ingrepen soms inherent zijn aan de huidige manier van dieren houden”. Ofwel, de intensieve veehouderij is tot dusver onverenigbaar met de overheidsdoelstelling om dieren ‘soorteigen gedrag’ te laten vertonen. Wel heeft de veehouderij resultaten geboekt bij het beperken van de uitstoot van ammoniak, die sinds 1990 met bijna 50 procent is verminderd.

Of subsidiëring van innovaties effect heeft, is onduidelijk, schrijft de Rekenkamer. Zo heeft de intensieve veehouderij van 1997 tot 2006 9 miljoen euro subsidie ontvangen voor ‘innovatie markt en concurrentiekracht’ maar heeft het ministerie niet gekeken of de gesubsidieerde projecten een succes zijn geworden of elders zijn overgenomen.

Lees het rapport van de Algemene Rekenkamer via nrc.nl/economie