De natuur, de mens en de verzekeraar 3

Roel Kuiper beklaagt zich over het onbegrip dat de ChristenUnie ten deel valt in het embryodebat. Dat onbegrip is er niet. Integendeel, de verontwaardiging van hen die zich tegen de opstelling van de CU keren, komt voort uit een juiste inschatting van de rol die de christelijke politicus altijd kiest.

In de eerste plaats is daar de typische protestantse neiging om het eigen standpunt als geheel rationeel voor te stellen. Kuiper zegt niet: `God wil niet dat mensen aan genetica doen`, want hij weet dat hij dan als gesprekspartner door niemand meer serieus genomen wordt. Toch is dat precies wat de CU bedoelt, maar dat standpunt wordt verhuld achter een mist van nietszeggendheden over de ethiek en de `antropologie` die de Bijbel zou uitdragen.

Ten tweede is er de eigenaardigheid dat de christen altijd datgene uit de Bijbel haalt wat in een bepaalde periode het meest salonfähig is. De heren van de CU beseffen heel goed dat ze met de zeer bijbelse wrekende God van het Oude Testament geen vrienden meer maken, want systematische kindermoord en het uitroeien van steden kan aan hun tijdgenoten niet verkocht worden als `universele noties` die de weg wijzen naar `het goede leven`. Deze projecties van de eigen keuzes op de bedoelingen van een opperwezen zijn intellectueel niet integer: men geeft het eigen standpunt inzake medisch ingrijpen een extra metafysisch gewicht mee.

En dan is er nog de reactionaire romantiek in de houding tegenover de natuur: die is ons gegeven en daar moeten we van afblijven. Gelukkig heeft de westerse mens zich daar niets van aangetrokken en beschikken we nu over protheses en antibiotica. In een wereld zonder die verfoeide technologie stroomt elk jaar weer hetzelfde gebied onder. Alleen wie in de natuur durft in te grijpen komt op het idee om dijken aan te leggen.

Kuipers gescherm met filosofische noties kan niet verhullen dat het hier om pseudo-rationaliteit gaat, en dat de verkondigers ervan een reactionair gedachtengoed aanhangen, waarmee ze hun medemensen het recht op passende medische hulp ontzeggen.

    • Hans ter Mors Noordwijk