Keuze opvolger F-16 is negen jaar geleden al gemaakt

het commentaar van 29 mei wordt aandacht besteed aan de zogeheten salamitactiek rond de aanschaf van de JSF. De aanschaf is opgedeeld in kleine deelbeslissingen die steeds gepaard gaan met de mededeling dat `we nog altijd terug kunnen`. In reactie daarop het volgende. De Defensienota 2000 stelt onomwonden dat de jachtvliegtuigen van de luchtmacht een bijdrage leveren aan de nucleaire strijdmacht van de NAVO. Hier wordt zonder meer gedoeld op de eventuele inzet van de in Volkel opgeslagen Amerikaanse nucleaire bommen van het type B61.

Dezelfde nota vermeldt op bladzijde 155 onder de kop `Vervanging F-16` dat Nederland bij Amerikaanse en Europese fabrikanten uitvoerige informatie heeft opgevraagd over mogelijke kandidaten, dat deze informatie zal worden betrokken bij de afweging of Nederland bereid is deel te nemen aan de ontwikkelingsfase van de Amerikaanse JSF en dat de Kamer daarover is geïnformeerd bij brief van 9 april 1999. Dat was een van de eerste plakken van de salami. Gezien het feit dat de desbetreffende vliegtuigen uiteraard speciale voorzieningen voor de inzet van dit Amerikaanse nucleaire wapen nodig hebben, is het niet voorstelbaar dat deze voorzieningen aan een niet-Amerikaanse opvolger van de F-16 getimmerd zullen worden. Kortom, de keuze voor een Amerikaanse kandidaat ligt al negen jaar vast. Leuk voor de Amerikaanse vliegtuigindustrie. Eveneens aantrekkelijk voor de Amerikaanse regering, omdat medeplichtigheid aan schending van art. I en II van het non-proliferatieverdrag door een NAVO- lidstaat - mogelijk zelfs door meerdere lidstaten - waarschijnlijk weer voor vele jaren wordt gecontinueerd. De volgende uitspraak van de Amerikaanse admiraal b.d. Miller op een Pugwash symposium in Toronto in 1978 is helaas nog steeds relevant: ”New nuclear warheads are turned out and then have to be assigned targets, whether or not there is a requirement for additional destructive capacity.” Tot slot zij opgemerkt dat de nucleaire bom aanzienlijk inhumaner is dan de clusterbom, waarvoor zojuist door 111 landen, waaronder Nederland, een verdrag is ondertekend dat fabricage, inzet en opslag van dit wapen verbiedt .

    • Jan van de Griendt
    • Kapt. ter Zee B.D