Help jij je oude mama?

Wie verzorgt straks onze hoogbejaarde ouders?

Wijzelf, verwacht de overheid. Maar de bereidheid daartoe verschilt per cultuur.

Bewoonster Rietje Olie-Schouten van het Willem Dreeshuis in Amsterdam. Foto Roger Cremers Nederland, Amsterdam, 07-02-2007 Het Willem Drees huis in de Amsterdamse Watergraafsmeer bestaat vandaag 50 jaar. Bewoonster Rietje Olie-Schouten. Het Willem Dreeshuis is een laagdrempelig en wijkgericht verzorgingshuis in de Watergraafsmeer met een sociaal-democratische achtergrond. Het huis biedt plaats aan 79 bewoners. In de directe omgeving van het huis wonen veel ouderen die er makkelijk binnenlopen. Met zijn diversiteit aan dienstverlening is het Willem Dreeshuis een steunpunt voor oudere buurtbewoners. Het Willem Dreeshuis betrekt bewoners en familieleden actief bij zijn beleid en activiteiten. PHOTO AND COPYRIGHT ROGER CREMERS Cremers, Roger

Nederlanders worden steeds ouder en er komen minder jonge mensen bij. Daardoor neemt de vraag naar ouderenzorg toe, maar neemt het professionele zorgaanbod af. Om aan de vraag te voldoen, zegt het ministerie van Volksgezondheid, zou nu al één op de vier werkenden in de zorg moeten werken. Dat is niet zo. Voorlopig leidt het tot strengere eisen waar burgers aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor professionele zorg.

De overheid verwacht van burgers dat ze meer voor elkaar zorgen. Is het reëel dat mensen elkaar die mantelzorg geven? Riet Hammen-Poldermans vindt van niet. Zij is andragoog en verdedigt vandaag aan de Universiteit van Tilburg de dissertatie Wie dan leeft… wie dan zorgt?

Hammen onderzocht in hoeverre autochtone en allochtone vrouwen zich van het zorgprobleem bewust zijn; of zij een beroep kunnen doen op informele zorg, zowel binnen als buiten de eigen familie; en of zij bereid en in staat zijn om zelf mantelzorg te verlenen in hun omgeving, ook buiten familieverband. De onderzoekster interviewde tientallen Nederlandse, Molukse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse vrouwen van verschillende generaties. Vrouwen leveren nog steeds het leeuwendeel van de informele zorg.

Veel mensen zien het probleem niet, zegt Riet Hammen. „Mensen leven met het idee van de verzorgingsstaat. Er is toch thuiszorg? Ze worden pas met hun neus op de feiten gedrukt als blijkt dat zij – of hun ouders – daar niet voor in aanmerking komen. Een voorbeeld. Een Marokkaanse vrouw heeft kanker, haar man is al overleden en ze heeft een werkloze zoon in huis. Ze moet naar de wc geholpen worden en dat is ook in de Nederlandse cultuur een probleem, tussen een zoon en een moeder. Vanwege die zoon krijgt ze geen thuiszorg. ”

Autochtone Nederlanders beschikken vaak niet over nabije netwerken en houden hun problemen voor zich. Riet Hammen: „Vroeger woonde oma in huis. Nu zit iedereen achter zijn eigen voordeur en wonen de kinderen ver weg. Mantelzorgers raken gedeprimeerd als zij de zorglast niet kunnen delen.”

Het sociale kapitaal varieert per bevolkingsgroep. „Ik was stomverbaasd toen ik het verhaal hoorde over de pela-band tussen Molukse dorpen. Dat is bijna een familieband. Mensen mogen onderling niet trouwen, maar verlenen elkaar diensten. Een geïnterviewde vertelde dat er daarom in de wijk zeker dertig gezinnen zijn die haar willen helpen. Ook de bereidheid van Surinamers om voor hun ouders te zorgen is geweldig. Marokkaanse en Turkse ouderen moeten het vooral hebben van de familie. Bij Marokkanen blijft het beperkt tot de band tussen moeder en dochter, bij Turken is het wat breder.”

Problemen ontstaan als allochtone dochters de zorgeis van hun moeders niet meer kunnen honoreren, omdat ze gezinstaken moeten combineren met werk. „Surinaamse vrouwen zeggen: ‘verhollandsing begint bij de derde generatie’. Jonge Marokkaanse vrouwen hebben het nog het moeilijkst, want hun moeders zijn veeleisend: papierwerk, bezoeken aan de huisarts. Die dochters moeten regelmatig een middag vrij nemen. En de overheid eist bijna dat zij meedraaien op de arbeidsmarkt.”

En de solidariteit? „Mensen zijn nog wel bereid tot zorg, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Aan niet-familieleden geven mensen geen structurele verzorging, wel veel incidentele, kortdurende zorg. De generatie van 20 tot 40 is pragmatisch; die maakt afspraken op basis van wederkerigheid.”

De afstand wordt een steeds groter probleem. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau moeten hooguit 45.000 mensen én voor hun kinderen én voor hun ouders zorgen. Maar omdat steeds meer vrouwen hun kinderwens uitstellen, worden meer ouders zorgvragers als de kleinkinderen nog niet het huis uit zijn.”

De overheid moet niet alleen appelleren aan de zorgzaamheid van burgers, vindt Hammen, maar moet die ook faciliteren. „Je zou vanuit centra met huisarts, tandarts, fysiotherapeut individuele zorg aan huis kunnen organiseren. Bij zo’n zorgkruispunt kunnen mensen intekenen voor autorijden of boodschappen doen. De overheid kan zulke zorgverleners honoreren. In Duitsland bestaan coöperaties van ouderen. De vitale oudere van zestig helpt een oudere van zeventig. Je kunt kiezen voor honorering in geld of in zorguren. Niet gek: veel mensen zeggen: ik ren me rot, maar wie zorgt er straks voor mij?”

    • Dirk Vlasblom