Overheid verdiende veel aan groei in ’07

Nederland heeft de overheidsfinanciën goed op orde. Daarmee is Nederland goed uitgerust voor de huidige onzekere economische situatie. Dat valt op te maken uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2007 dat vanmiddag is gepubliceerd.

Forse economische groei en stijgende werkgelegenheid leverden de staat bijna 4 miljard aan extra premie- en belastinginkomsten op. De totale schuld van Nederland daalde. Het EMU-saldo op de begroting is met een overschot van 0,4 procent hoger dan geraamd.

Ook de andere ministeries publiceerden vanmiddag hun jaarverslagen over 2007. Deze stukken zullen volgende week worden besproken in het parlement in het kader van Verantwoordingsdag. Hierbij wordt teruggekeken op het beleid in 2007.

Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) rapporteert achterstand bij het verbeteren van de brandveiligheid in de gevangenissen en huizen van bewaring. Dat komt „onder andere” door vertragingen bij de Rijksgebouwendienst. De tijdplanning van de aanpassing van de gebouwen is niet gehaald.

Over het functioneren van de Belastingdienst en Defensie worden in de stukken kritische opmerkingen gemaakt. Bij de Belastingsdienst zijn grote problemen met het toeslagensysteem, de loonaangifte 2007 en ICT-systemen. Het ministerie van Defensie kampt met grote problemen bij de bedrijfsvoering. Het slechte beheer wordt geweten aan het gebrek aan kundig financieel-economisch personeel. „Het financieel beheer bij Defensie bevindt zich op een minimaal acceptabel niveau dus kent nog vele problemen”, aldus het jaarverslag.

[Vervolg REKENSCHAP: pagina 3]

REKENSCHAP

Rijk besteedt niet goed aan

[Vervolg van pagina 1] Eerder werden al problemen bij het materieelbeheer geconstateerd. Overigens geldt dit niet voor het materiaal dat voor crisisoperaties wordt gebruikt. Dit is „van voldoende niveau”, aldus Van Middelkoop.

De overheid houdt zich niet altijd goed aan de Europese aanbestedingsregels. Diverse ministeries meldden kleinere incidenten op dit gebied. Op de ministeries van VWS, Sociale Zaken en Defensie is in enkele gevallen bewust afgeweken van de regelgeving. Dit was onrechtmatig, zo wordt vastgesteld. Een goed gemotiveerde afwijking van de regelgeving is volgens het verslag „transparant en acceptabel”.

Binnenlandse Zaken schrijft dat het niet is gelukt de administratieve lasten voor burgers terug te dringen tot 25 procent ten opzichte van 2003. De overheid bleef steken op 21 procent.

VROM gaf aanzienlijk meer uit dan begroot en kreeg minder binnen dan verwacht. Een van de belangrijkste oorzaken blijken problemen met de huurtoeslag, een overschrijding van bijna 300 miljoen euro. Volgens Sociale Zaken is het percentage mensen dat werkt, is gegroeid van 72 procent in 2005 tot 73 procent in 2007. Als de groei in dat tempo doorgaat, zal het kabinet zijn voornemen om de arbeidsparticipatie te verhogen tot 80 procent in 2016 niet halen.

Een aantal maatregelen die door het voorgaande kabinet in gang zijn gezet, is wel succesvol. Bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.