Promoveren aan hogeschool

Als oud-docent en inspecteur van het hoger beroepsonderwijs volg ik de ontwikkelingen in het hbo met belangstelling, zij het op afstand. Bij het artikel in de krant van 12 april wil ik graag enkele kanttekeningen plaatsen. Het mijns inziens ten onrechte in het voortgezet onderwijs verguisde `nieuwe leren`, heeft, zo concludeerde ik, in de Hogeschool Zeeland ingang gevonden. Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat het cognitieve niveau van de hbo-student vergelijkbaar dient te zijn met het `oude` universitaire kandidaatsniveau, hoewel een havo-leerling niet gelijk is aan een vwo-leerling. De vraag dient gesteld te worden of het praktische vaardigheids-eindniveau in laatste instantie op school moet worden geconcretiseerd of dat het verstandiger is dit te bereiken door een goed gecontroleerde stage c.q. afstudeeropdracht in het toekomstig arbeidsveld. Ik ben een voorstander van het laatste. Voor de technische opleidingen zou een zeer kostbaar instrumentarium nodig zijn, terwijl voor andere opleidingen, denk bijvoorbeeld aan die in de verzorgende sfeer, een binnenschoolse afstudeeropdracht evenmin haalbaar is. Voorkomen moet worden dat het hbo pseudo-universitair wordt. De suggestie dat aan de hogeschool gepromoveerd wordt is onjuist. De promotie van betrokken docent vindt plaats aan de landbouwuniversiteit. Promoveren is bij wet voorbehouden aan het wetenschappelijk onderwijs, althans waar het gaat om het verkrijgen van de doctorskwalificatie.

Uiteraard kan in een schoollaboratorium `eenvoudig` onderzoek worden uitgevoerd. Voorkomen moet worden dat de indruk wordt gewekt dat het vergelijkbaar is met wetenschappelijk onderzoek zoals dat in het universitaire bedrijf wordt uitgevoerd. Met pseudowetenschap zijn ook de studenten niet gebaat.

Ik heb nog een probleempje: de aanduiding lector als tegenhanger van professor geeft ook te denken. Waarom niet gewoon `hoofddocent` of hbo-hoofddocent. Door deze wijze van communiceren (`promoveren aan een hogeschool`) werkt ook de pers (zelfs de NRC!) mee aan verkeerde beeldvorming en ontwikkelingstendens van het hbo.

De wijze van presenteren in het onderhavige artikel doet het vermoeden ontstaan dat de Zeeuwen langs deze weg de begeerde (?) universiteit proberen te realiseren: minister let op uw saack! Voorlopig is het echter `oude wijn in nieuwe zakken`.

N.B. dit zijn de overpeinzingen van een oude man, vergeef me.

    • Dr. H. van Driel