Veel verkeerd met bewaren van telefoongegevens [1]

Tekeningen Cyprian Koscielniak
Tekeningen Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

In het artikel `Niets verkeerd met het bewaren van telefoongegevens` van de heren Kleve en De Mulder op de Opiniepagina van 7 april, wijzen zij de bezwaren van vijftien hoogleraren (2 april) tegen de voorgestelde wettelijke verplichting van het bewaren van telecommunicatiegegevens gedurende 18 maanden af.

De beide opponenten blijken nauwelijks te beseffen wat er gaande is. De afgelopen jaren zijn er talloze wetten aangenomen, waarin de overheid van elke burger allerlei gegevens kan opvragen: o.a. van financiële instellingen (zoals bankgegevens), telecommunicatiebedrijven, aftappen telefoons (na Italië het hoogste in de wereld), burgerservicenummer, etc. Met het burgerservicenummer kan de overheid bestanden van talloze overheidsdiensten en andere instanties aan elkaar koppelen, waardoor men een enorme hoeveelheid aan gegevens van elke burger kan verzamelen, zonder dat deze dat weet.

Een aantal onderzoekingen heeft aangegeven dat er grote gevaren voor de rechtsbescherming van de burger zijn bij het toenemend willekeurig verzamelen van al deze data. Zo wijst het Rathenau Instituut in zijn rapport `Van privacyparadijs tot controlestaat?` dat de waarborgen voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens weinig zijn uitgewerkt en tevens amper worden nageleefd.

Het is evident dat hoe meer gegevens je verzamelt hoe groter de kans is op fouten, nog afgezien van het frauderen met deze gegevens. Daar de burger niet weet of en welke gegevens over hem worden opgeslagen en dus ook niet weet of deze juist zijn, kan hij het niet controleren op onjuistheden en hiertegen in verweer gaan! Het artikel `Niets verkeerd met het bewaren van telefoongegevens` geeft blijk van ontstellend gebrek aan kennis van zaken.