Zorg dat uw huis niet te veel waard wordt

Wie de WOZ-taxatie van zijn huis te hoog vindt, moet snel in actie komen. De procedure is eenvoudig en kosteloos. Vraag u wel af of een bezwaarschrift echt de moeite loont.

De WOZ-waardering heeft u waarschijnlijk in de laatste week van februari in de bus gehad. Zij bepaalt de vrije verkoopwaarde van uw huis per 1 januari 2007. De termijn om bezwaar aan te tekenen, eindigt zes weken na de dagtekening van het biljet.

Als eerste stap naar een succesvol bezwaar moet u beredeneren waarom de gemeente er naast zit. Daarvoor heeft u houvast aan de vorige WOZ-taxatie (per 1 januari 2005). De gemiddelde waardestijging tussen 2005 en 2007 is 7,3 procent; voor uw gemeente is het exacte percentage op internet te vinden.

Daar staan ook rekenmodellen met het stijgingspercentage speciaal voor uw postcodegebied. Het gaat om een grove indicatie. U heeft er meer aan als in uw buurt vergelijkbare huizen zijn verkocht. Die verkoopprijzen moet u dan terugrekenen naar de peildatum van 1 januari 2007.

De verkoopprijzen van panden in uw postcodegebied kunnen voor een luttel bedrag bij het kadaster worden opgevraagd. U heeft ook veel aan de WOZ-taxaties van vergelijkbare panden in uw omgeving. Die gegevens zijn vreemd genoeg geheim, maar veel gemeenten melden in de WOZ-beschikking openlijk welke panden ze zelf als vergelijking hebben gebruikt en wat de waarde van die referentiepanden is.

U mag daarnaast bij de gemeente negen WOZ-waarden van panden naar uw keuze opvragen: drie willekeurige in de omgeving, drie vergelijkbare waar dan ook in uw gemeente en drie helemaal willekeurig waar dan ook in de gemeente.

Met die gegevens kunt u ook een andere bezwaargrond motiveren. Het gelijkheidsbeginsel gebiedt de gemeente vergelijkbare panden even hoog te waarderen. Daardoor kan zelfs bij een juiste taxatieprijs soms toch een verlaging van de WOZ-waarde worden afgedwongen.

Er mag alleen bezwaar worden gemaakt als de waarde die u zelf berekent, flink afwijkt van de gemeentelijke taxatie. Het gaat om een verschil van 2 à 3 procent (voor de duurdere woningen) of 4 à 5 procent voor huizen onder 500.000 euro. Wordt voor die goedkopere woningen deze drempel niet gehaald, dan kan toch bezwaar worden aangetekend als de gemeente naar uw mening meer dan 10.000 euro te hoog zit. Voor de duurdere huizen geldt een navenant hoger bedrag.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt, kan het zijn dat er een taxateur langskomt om de waarde van uw huis opnieuw vast te stellen. U kunt daaraan meewerken door hem binnen te laten als hij zijn bezoek netjes van te voren heeft aangekondigd of door een vragenlijst in te vullen.

De hele bezwaarprocedure is kosteloos. Pas een beroep op de rechter gaat geld kosten. In eerste instantie is dat overigens maar 39 euro. U kunt uw zaken zelf voor de rechter bepleiten, ook zonder een dure advocaat of belastingadviseur in de arm te nemen. Mocht de rechtbank u ongelijk geven, dan wordt verder procederen wel een stuk duurder.

Als de termijn van zes weken dreigt te verstrijken voordat u uw bezwaarschrift goed op orde hebt, stuur dan een zogenoemd pro-formabezwaarschrift in. Daarin schrijft u dat u de WOZ-waarde te hoog vindt maar dat de argumenten daarvoor later volgen. Daarmee behoudt u uw recht op correctie van de aanslag, zo nodig via de rechter. Dat wil nog niet zeggen dat alles verloren is als de termijn is verlopen. Ook daarna kan nog om een zogenoemde ambtshalve vermindering worden gevraagd. De eisen die daaraan worden gesteld zijn hoger en uw rechten veel minder.

Voordat u zich de rompslomp van een bezwaarschrift op de hals haalt, loont het na te gaan of dat al die moeite wel waard is. Wie van de taxatie van een huis van 300.000 euro 25.000 euro af weet te praten, verdient daarmee voor de onroerendezaakbelasting (OZB) iets meer dan een tientje per maand. Telt het huis mee voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), dan kan dat bezwaar een nettobesparing van 50 euro per maand opleveren.

Aertjan Grotenhuis

Zie voor de rekenmodellen en andere informatie: nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis