EU: eind 2008 akkoord over klimaatdoelen

De leiders van de landen van de Europese Unie willen het voor het einde van het jaar eens worden over maatregelen tegen klimaatverandering. Zij hebben dat gisteren met elkaar afgesproken in Brussel.

Een jaar geleden werden de EU-leiders het eens over een aantal klimaatdoelstellingen. In 2020 moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 20 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. En het aandeel van energie uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, water en biomassa, moet stijgen tot 20 procent van de totale energieconsumptie.

„We verplichten onszelf ertoe de onderhandelingen voor het einde van het jaar af te ronden, zodat de EU een leidende rol kan blijven spelen wat betreft klimaatverandering”, zei premier Janez Jansa van Slovenië, de huidige voorzitter van de Europese Unie.

In januari deed de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, voorstellen voor maatregelen, die ertoe moeten leiden dat de doelstellingen worden gehaald. Zo worden meer bedrijven ondergebracht in het systeem van ‘emissiehandel’, waardoor ze moeten betalen om te mogen vervuilen. Verder wil de Commissie alle lidstaten afzonderlijke doelstellingen opleggen voor het gebruik van duurzame energie.

Verschillende landen hebben om verschillende redenen moeite met de plannen. Duitsland is bang dat andere landen in de wereld weigeren het voorbeeld van de EU te volgen. Vooral bedrijven die veel energie verbruiken zouden in dat geval te veel moeten betalen voor emissierechten, terwijl het effect op het klimaat gering is omdat bedrijven hun activiteiten mogelijk zullen verplaatsten naar landen buiten de EU waar minder stringente emissieregels gelden.

In dit verband benadrukte premier Jan Peter Balkenende dat de EU oog moet houden voor de concurrentiepositie van bedrijven, zonder te tornen aan de afgesproken milieudoelen.

Van de andere EU-landen wil Frankrijk een minder hoge doelstelling voor duurzame energie opgelegd krijgen, omdat het veel stroom opwekt in kerncentrales, waarbij veel minder CO2-uitstoot plaatsheeft.

Daarnaast hebben Groot-Brittannië en Frankrijk voorgesteld de btw op milieuvriendelijke producten te verlagen om de productie ervan te stimuleren. Dat plan zal nader worden onderzocht.

Ten slotte beloofden regeringsleiders ook zelf het goede voorbeeld te zullen geven. Zo willen ze dat overheden gebruik gaan maken van zuiniger auto’s.