Redden mosselvisserij, meer politiek en minder ecologie

Hoe is het mogelijk dat een gezonde bedrijfstak als de mosselkweek de das wordt omgedaan door een uitspraak van de Raad van State? Directeur Hidde van Kersen van de Waddenvereniging (Opiniepagina, 4 maart) legt de verantwoordelijkheid bij het ministerie van LNV dat naar zijn mening onvoldoende duidelijk heeft gemaakt hoe natuurherstel en mosselvisserij samen kunnen gaan. Hij ziet de oplossing in meer ecologie en minder politiek.

Hoewel ik het met zijn conclusie grotendeels eens ben kom ik tot een volledige tegengestelde oplossingsrichting. Meer politiek en minder ecologie. De overheid die aan de visserijsector meermaals beloofd heeft dat de aanwijzing van de Waddenzee als natuurgebied geen gevolgen zal hebben voor bestaande activiteiten dient deze toezegging gestand te doen. Sinds het kokkelarrest van het Europese Hof van Justitie is bekend dat een activiteit als mosselzaadvisserij alleen plaats mag vinden indien deze het bereiken van natuurdoelen niet in de weg staat.

Dit betekent mijns inziens simpelweg dat de overheid alleen natuurdoelen moet formuleren die samen kunnen gaan met de voortgang van een activiteit die men wenst te behouden. De zeebodem komt niet voor op de lijst van `natuurlijke habitats` die de lidstaten van de EU verplicht moeten beschermen. Het ministerie van LNV had dus het herstel van de bodem van de Waddenzee (en Noordzee) niet als natuurdoel hoeven formuleren. Ondanks vele waarschuwingen uit de visserijsector is dit wel gebeurd en is het onheil over de mosselsector afgeroepen. Het is echter nog niet helemaal te laat. De natuurdoelen voor de Waddenzee zijn nog niet in een formele beschikking vastgelegd. Minister Verburg van LNV zou in de uitspraak van de Raad van State aanleiding moeten zien om de natuurdoelen aan te passen.