Provincie krijgt meer tijd bij plan Europese natuur

Minister Verburg (LNV, CDA) komt de critici van de Nederlandse uitwerking van het Europese natuurbeleid tegemoet. Provincies die dat graag willen, mogen eerst met alle betrokkenen en belanghebbenden in een natuurgebied onderhandelen over een beheerplan, om pas gaandeweg de definitieve grenzen van dit gebied en de precieze natuurdoelen vast te stellen.

Minister Verburg deed haar voorstel gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamer over de invoering van Natura 2000, het netwerk van Europese natuurgebieden waarvoor Nederland eind 2010 in totaal 162 natuurgebieden moet hebben aangewezen. Er is veel kritiek van met name boeren en ondernemers. Zij vrezen dat veel gebieden ‘op slot’ gaan en dat uitbreiding en zelfs handhaving van bestaand gebruik onmogelijk wordt. De provincies, die de beheerplannen moeten opstellen, hadden de minister gevraagd te wachten met het aanwijzen en begrenzen van de gebieden, om eerst het draagvlak onder betrokkenen te vergroten en meer kennis over de haalbaarheid van de doelstellingen te kunnen verkrijgen. Verburg stelt als voorwaarde dat provincies wel een bestuursakkoord sluiten met het Rijk, en garanderen dat het beheerplan vóór 1 september 2009 klaar is, zodat na een inspraakronde de gebieden uiterlijk eind 2010 definitief kunnen worden aangewezen.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer kan zich vinden in de opstelling van de minister. Vooral de oppositiepartijen VVD en PVV hadden kritiek op de plannen. In mindere mate gold dat voor CDA en PvdA. Volgens VVD-Kamerlid Snijder doet Nederland méér dan Brussel voorschrijft bij het aanwijzen van natuurgebieden. „We schieten door.”

Minister Verburg is ervan overtuigd dat het beter is om eerst de gebieden aan te wijzen en pas daarna de beheerplannen op te stellen. De meeste andere EU-lidstaten doen dat volgens haar ook. Deze volgorde verhoogt de duidelijkheid en de rechtszekerheid, aldus de bewindsvrouw, en ook voorkomt dit een aanhoudende discussie over de uitgangspunten. Niettemin wil Verburg de provincies die daar om vragen „rek en ruimte” bieden. „Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.”

Lees meer over Natura 2000 via nrc.nl/europa