Meer vrouwen met naam van hun man

Steeds meer vrouwen nemen de naam van hun echtgenoot aan. Omgekeerd gebeurt dat nauwelijks. (Zie Naar hem wil ik heten, pagina 14) Heeft u de naam van uw echtgeno(o)t(e) aangenomen? Zo ja: was het een daad van liefde? Een kwestie van traditie? En zo nee: waarom hecht u aan uw eigen naam? Beschrijf uw ervaringen in maximaal 200 woorden. Reacties naar kwesties@nrc.nl