Ook de SGP heeft zich te houden aan de wet

Volgens het gerechtshof Den Haag is de staat op grond van het Internationale Vrouwenverdrag verplicht om vrouwen `op gelijke voet met mannen te verzekeren van passief kiesrecht`. (Kende de Raad van State dat verdrag niet?)

De SGP betreurt die uitspraak met de `argumentatie` dat die haaks staat op de uitspraak van dat dominant protestantse orgaan de Raad van State. Voor de goede orde, de uitspraak van de Raad van State staat haaks op zowel de Grondwet als op het Internationale Vrouwenverdrag en is dus illegaal en ondemocratisch.

De SGP heeft democratisch de ruimte te ijveren voor verandering in wetgeving, maar zolang die niet is doorgevoerd heeft die partij zich te houden aan de wet. Wij kennen geen vrijstaatjes in ons land, laat staan in de wetgevende vergadering. En als die partij dat niet wil moet niet alleen de subsidie weg, maar moet zij helemaal verboden. De SGP is immers geen kerk en Nederland geen theocratie.

    • Mr. Lidwien Poeze