Moderniseer liever de Tracé-wetgeving

Enige kanttekeningen bij het commentaar op de invoering van de kilometerheffing (Opiniepagina, 4 december). Als ambassaderaad voor verkeerspolitiek op de Nederlandse ambassades in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk ben ik jarenlang betrokken geweest bij het internationale overleg over `road pricing` en heb ik de volgende lessen geleerd:

Het systeem is nog steeds in technisch opzicht zeer kwetsbaar; de grote aantallen wegvoertuigen en de vaak hoge snelheid van de auto maken de registratie kwetsbaar en onvolledig.

De privacy staat bij een dergelijk systeem sterk onder druk; er moeten waarborgen tegen misbruik worden ingebouwd.

De inningskosten zijn hoog.

Complicerende factor is het buitenlandse wegvoertuig. Het verdrag van Wenen (regeling van het wegverkeer) schrijft vrije toegang tot elkaars wegennetten voor. Alleen bestemmingsheffingen (tolwegen, tunnels) zijn toegestaan. Zodra een deel van de opbrengst naar de algemene middelen gaat, ontstaat dus een conflict met internationale afspraken.

Invoering op nationaal niveau leidt sowieso tot conflictsituaties met landen die geen kilometerheffing hebben en kan uiteindelijk tot een lappendeken van verschillende registratiesystemen leiden.

Het verdient aanbeveling de Tracéwetgeving te moderniseren, zodat de tijdige aanleg van wegen mogelijk wordt. Verder een geïntegreerd systeem van openbaar vervoer (zie Zwitserland) invoeren en vooral niet privatiseren.