Begrijp de ouder

In het artikel `Begrijp de ouder` worden verschillende typen ouders onderscheiden en wordt melding gemaakt van trainingen voor leerkrachten in het omgaan met ouders (W&O 1 december). Zonder het nut van deze trainingen in twijfel te trekken, kan veel onzekerheid bij leerkrachten voorkomen worden door een beter ouderbeleid van de school. Je krijgt als school de ouders die je verdient! Scholen zouden naar ouders toe duidelijker moeten zijn over zaken als waar staat de school voor, welke rol ziet de school voor de ouders bij de ontwikkeling van hun kind en wat verwacht de school van de ouders. Centraal in de gesprekken met ouders staan de ontwikkeling van het kind en de bijdrage die zowel de school als de ouders daarin kunnen leveren. Het beste kan de school het voortouw nemen en op tal van manieren deze boodschap naar ouders overbrengen (zie ook: www.nko.nl `Samen kun je meer dan alleen`). Bij voorkeur van meet af aan. Een goed intakegesprek is de start van de schoolloopbaan van ouders en kind. Als daarbij ook expliciet de verwachtingen van de ouders over hun kind aan bod komen, kan daaraan in vervolggesprekken gerefereerd worden.

Vroegtijdig komen dan mogelijke discrepanties tussen de verwachtingen van de ouders en de ervaringen van de school in de eerste periode in beeld. En ze liggen tijdens het eerste gesprek al helder op tafel. Als ouders in deze terugkerende gesprekken telkens worden uitgenodigd hun kijk op de ontwikkeling van hun kind te geven, voelen zij zich vanaf het begin serieus genomen. Dit voorkomt misverstanden en tevens zullen daarmee sommige typen ouders minder voorkomen.