Groei Rotterdam blijft achter door oplopend arbeidstekort

De groei van de Rotterdamse economie zal de komende jaren achterblijven bij de landelijke groeicijfers wegens oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. Vooral het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel zal zich laten voelen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Verkenning Rotterdam, die vanmiddag voor de vijfde keer is gepresenteerd. De tweede stad van Nederland (584.046 inwoners, van wie minder dan eenderde hoger opgeleid) kan volgens de onderzoekers terugzien op een gunstig jaar. De economische groei overtrof de landelijke stijging enigszins en de werkgelegenheid nam toe met twee procent. Ook bleken Rotterdamse bedrijven winstgevender dan Nederlandse onderneming gemiddeld zijn.

Toch plaatsen de opstellers ook kanttekeningen. „Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft Rotterdam, met een hogere werkloosheid en een lager inkomensniveau, qua welvaart nog altijd achter bij de andere grote steden.” Dat blijkt ook uit de eveneens vanmiddag gepresenteerde Werkgelegenheidsmonitor (najaar 2007). Hoewel het aantal bijstandsgerechtigden de laatste maanden afnam onder druk van de hoogconjunctuur, steeg de werkloosheid in de regio Rotterdam-Rijnmond de afgelopen maand licht. Deze ontwikkeling staat haaks op de landelijke, dalende trend. Momenteel zitten in de 39 gemeenten rondom Rotterdam circa 60.000 mensen werkloos thuis, zo rapporteert het Centrum voor Werk en Inkomen. Daarmee is de werkloosheid met eentiende procentpunt gestegen.

Op basis van de laatste Werkgelegenheidsmonitor zal Rotterdam nog meer moeite moeten doen het onderwijsniveau op peil te houden en „de middenklasse vast te houden”, stelt wethouder Dominic Schrijer (Sociale Zaken, Werk en Grotestedenbeleid, PvdA). Het bedrijfsleven zal hij aanspreken om een „strategisch personeelsbeleid” te gaan voeren. Volgens hem „onderschatten veel bedrijven de eigen arbeidsbehoefte en overschatten zij de mogelijkheden om aan geschikt personeel te komen”. Vooral in de haven, inclusief toeleveranciers momenteel goed voor bijna 72.000 arbeidsplaatsen, is de nood hoog.

Positief daarentegen is de toename van het aantal starters in 2006, met dertien procentpunt tot ruim 3.000. Ook de creatieve sector groeide in 2006 met driehonderd banen. Volgens de Economische Verkenning verschuift het zwaartepunt in de Rotterdamse economie van productie, transport en groothandel naar meer persoonsgerichte en informatiegerichte sectoren zoals de zorg en kennisdiensten.