Geen `nieuwe natuur` ten koste van de bestaande

In deze krant van 27 november stond een provocerend artikel over het bestrijden van de verdroging in Nederland, te beginnen met de vernatting van het nationale park Dwingelderveld in Drenthe. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bejubelen de genomen en nog te nemen maatregelen, maar vermelden niet ten koste waarvan deze gigantische omzetting plaatsvindt.

Door het kappen van honderden hectaren bos en het dempen van sloten ontstaat een geheel andere biotoop, waardoor zelfs op de zogenoemde rode lijst staande te beschermen planten en dieren zullen verdwijnen. Euforisch worden soorten genoemd die door de maatregelen terug zouden kunnen keren. Dit is allerminst zeker, omdat dit natuurbeleid van bosomvorming naar `nieuwe natuur` in het geheel geen rekening houdt met de klimaatverandering.

Inmiddels zijn wel kostbare bossen verdwenen en blijft normaal regulier onderhoud achterwege. Inspraak van de bevolking heeft niet plaatsgehad. Wet- en regelgeving zijn omzeild; bezwaar- en beroep zijn onmogelijk.

Een handtekeningenactie die meer dan 9000 protesten opleverde mag in dit verband toch ook genoemd worden. De belevingswaarde van het Dwingelderveld van de natuurbeheerders is bekend; met die van de bevolking wordt geen rekening gehouden.

Geen `nieuwe natuur` ten koste van de bestaande: kappen met kappen!