‘Globalisering als kans’

De Europese Commissie gaat volgend jaar concrete voorstellen doen om uniforme regels op te stellen voor de toelating tot de Europese arbeidsmarkt van seizoenarbeiders, betaalde stagiairs en managers van grote internationale bedrijven. Ook wil de Commissie de invoering van een sluitend controlesysteem op alle inkomende en uitgaande passagiers bij de EU-buitengrenzen aan de orde stellen.

Het Werkprogramma 2008 dat de Commissie, het dagelijkse bestuur van de EU, vorige week heeft opgesteld, richt zich op „het vermogen van de EU van 27 lidstaten om van de globalisering een kans voor zijn burgers te maken.”

De aanpak van klimaatverandering, een Europees energiebeleid en beheersing van migratiestromen vragen om een „brede, flexibele en coherente aanpak die voorbij traditionele grenzen gaat”, aldus het Werkprogramma.

In dit verband wil de Commissie volgend jaar verdere stappen naar een gemeenschappelijke migratie- en asielbeleid zetten. Volgende week wordt in Brussel een conferentie over asielbeleid gehouden waar de voorgestelde maatregelen besproken worden.

In 2010 moet een Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem gaan functioneren. Hierin moeten Europese asielprocedures, een uniforme status voor asielzoekers en nauwere samenwerking tussen de lidstaten op asielgebied geregeld worden. Ook moet er voortgang geboekt worden om één aanvraagprocedure voor een vluchtelingenstatus te bereiken.

Bij de actie tegen illegale migratie en mensenhandel wil de Commissie een Europees toezichtssysteem om lidstaten te ondersteunen.

De Commissie-plannen moeten de lidstaten worden voorgelegd ter goedkeuring. Volgens een Brusselse waarnemer gaat de Commissie met haar voornemens op migratie- en asielgebied aanzienlijk verder dan tot nu toe het geval was. Vorige week kondigde de Commissie aan in de EU een ‘blauwe kaart’ te willen introduceren (naar analogie van de Amerikaanse ‘greencard’) voor de toelating van kennisimmigranten.

In het Werkprogramma 2008 staat ook dat de Commissie volgend jaar stappen wil zetten naar de vergroening van het transport. Bij deze vergroening zal onder meer gekeken worden naar de brandstofaccijnzen. Dit past, aldus een woordvoerder van de Commissie, in het EU-beleid om klimaatverandering te bestrijden.